ಕವಿತಾ: ವೇಳ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

 

 

 

 
-ಜೋಯ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಳಿಯೆ

 

 ************************************ 

 

  

 ವೇಳ್

ಜಲ್ಮಾತಾನಾ
ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಸ್ತಾ
ನಾಂವ್ ನಾ
ಮೊರ್ತಾನಾ
ನಾಂವ್ ಆಸ್ತಾ
ಉಸ್ವಾಸ್ ನಾ
ಹ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಅನಿ
ನಾಂವಾ ಮಧೆಗಾತ್
ವೇಳ್ ಆಸಾ

 

 


ರಿಣ್ಕಾರಿ

ನೆಕೆತ್ರಾ ಚಾಂದ್ರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಲಿಕ್ತಾನಾ
ಸುರ್ಯೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾನಾ
ಸುಕ್ಣಿ ಸಕಾಳ್ ವೆಳ್ ದೆವಾಕ್ ವಂದಿತಾನಾ
ಪವ್ಸಾ ಥೆಂಬೆ, ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಕವ್ಳೆತಾ
ಪ್ರಕೃತಿಚ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ,
ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ

 

 


ಉಸ್ವಾಸ್

ಲಾಂಕುಡ್ ಉಜ್ಯಾ
ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ
ಧುವರ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್
ಗೊಬೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲೆಂ

 

 

  

 

 

Comments on this Article
Naveen Mendonca, Pamboor / Bahrain Fri, August-7-2015, 11:58

very meaningful poetry..All the very best Joy.....

jithesh, belle Fri, August-7-2015, 10:03
all the best joy
Philip Mudartha, Navi Mumbai Sun, August-2-2015, 8:45
Alluring verse or is it prose, to define time and human interaction with it.
Godwin, Moodubelle Thu, July-30-2015, 9:57
Meaningful poetry, with beautiful meaning Joy. really liked them. Keep writing and sharing.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem