ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
By Baptist Sequeira

 

  

 ಕವಿತಾ: ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್

 


ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

 

ಸೊಭಿತ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚ್ಲೊ ದೆವಾನ್ ಭೊರ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾನ್
ಆಪ್ಣಾ ಸಾರ್ಕೊ ಸುರುಪ್ ದಿವುನ್ ರಚ್ಲೊ ಮೊನ್ಶಾಕ್ ಜಾಣ್ವಯೆನ್
ದೆವಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಕ್ ಮೊನಿಸ್ ರಿಗ್ಲೊ ಪಾತ್ಕಾ ಪಾತಾಳಾಂತ್
ದೇವ್ ತೊ ದೇವ್ ಜಾವುನ್ ದೇವ್ ಚ್ ಉರ್ಲೊ ಸರ್ಗಿಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಂತ್

 

ಮೊಗಾನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಅಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದಾಡ್ಲೊ ದೆವಾನ್ ಜೆಜುಕ್
ದೇವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಆಮಿ ಕಾಡ್ಲೊ ಮಾರ್ನ್ ಲಗಾಡ್
ಜೆಜ಼ು ಜರ್ ದೇವ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊಣ್
ಕಪಟಿ ಪ್ರವಾದಿ ಹಾಂಗಾಮು ಥೊಡೆ ಉರೊನ್ ಮೆಲೆ ಮೊನಿಸ್.

 

ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಬಾಬಾಂಕ್ ಸೊಂಸ್ರಾ ವೊಯ್ರ್ ದೇವ್ ಮೊಣ್
ಕುಡ್ಡೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕ್ ಪೊಡ್ಲೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್
ಆರಾವ್ನ್ ಹಾಂಣಿ  ಬೊರ್ಲೆಂ ಬೊದಿಕ್ ಸಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯಾಂಕ್
ಬೂಧ್ ಕೆದ್ನಾ ಯೇತ್ ಯ್ಯಾ ಜಾತಿಕ್, ರಾವೊತ್ ಕೆದ್ನಾ ಹಿ ಅನೀತ್

 

ಅಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪಾದ್ರಿ ಸಯ್ತ್ ಉರ್ಲೆ ನಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ರೆಸಾಂತ್
ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎವೆಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಂಕ್
ಹೊಲಾಂ ಕೊಪೆಲಾಂ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಚಿರಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಬೊರುನ್
ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆ ಮೊರೊನ್ ಸರ್ಲೆ ಪೊಂಡಾಂತ್ ಕುಸೊನ್.

 

ಆರಾಯ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂರೆ ಭಾವಾ ಮೀತ್ ನಾ ತುಜ್ಯಾ ಆಶೆಕ್
ದೋನ್ ವಾಟ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂ ಜೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಯೆಕಾ ವೆಳಾಕ್
ಗಿರೆಸ್ತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲೊಯ್ ತರಿ ಜಾಯ್ನಂಯ್ ಸರಿ ಕೆದಿಂಚ್ ದೆವಾಕ್
ಸತೆವೊಂತ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸೊದ್ ಅರ್ಥ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್.

 

ರಚ್ ಲ್ಲೊ ದೇವ್ ರಾಕ್ತಾ ರಾವೊಂಕ್ ಸದಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್
ಮೊರ್ನಾ ಭಿಯಾಂತ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಆನಿ ದೊವ್ಲೊತ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್
ಕೆದಿಂಚ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ಗಿ ಮೊಗಾನ್ ಬಾಪಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜ಼ಾಂತ್?
ರಚ್ ಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಸದಾಂ ಆಸ್ತಾ ತರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನಂಯ್ಗಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಸಮಾನ್?

 

 

 

  

 

 

Comments on this Article
Naveen Mendonca, Pamboor / Bahrain Thu, October-11-2012, 2:03
Very Nice poem Mr. Baptist...... Keep Writing.
Jennifer Quadras, Bengaluru/Bantakal Wed, September-26-2012, 10:33
Very Nice poem Mr. Baptist. Thought provoking and straight forward. please do write more.
Prakash Alva, Pangla/Israel Tue, July-26-2011, 2:16
Dear Mr. Benedict Noronha thanks for your comments. These satires are from my book Katkutli.com. Mr. Lloyd Rego, who edited the book forwarding these satires to Bellevision.
Benedict Noronha, Udupi Tue, July-26-2011, 8:59
Dear Botam very nice to read your article in Konkani. Please let me know how to send the article in Konkani by e-mail, as I write in Baraha 200a, which is not supported by the e-mail facility I have. Please let me know how you send it from Israel. Or may the editor guide me to send in kannada lipi by e-mail. or any other alternative.
Suraj-Belle, Moodubelle Mon, June-27-2011, 4:28
Good one Bhotam. Everyone must Read Dear Bhotam Konkani Column Bellevision.com th Jivaal dowrlyak Dev boren Karun. Assenss mukar sabar lecana ami thujathavn apekshithav.
Akil Vijay DSouza, Moodubelle/Bangalore Fri, June-24-2011, 1:16
Good one Bhotam... Keep Writing...
Lawrence Pinto, Karkal Wed, June-22-2011, 8:45
Another laughing medicine from botaam. Though it looks humour but it is fact.So please think twice before get into the troubles.
Arun Godwin, Loretto Wed, June-22-2011, 5:00
Really hilarious article..
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem