ಮ್ಹೆಳೆಂ


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
Godwin D’Souza

 

ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊಬ್ ಮಾರ‍್ತಾಂ ಏ ಸೊಮ್ಯಾ! ತಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಅನಿ ಆಕ್ಲಾಸ್, ಕಿತ್ಲಿ/ಕಿತ್ಲೆ ಗೂಂಡ್ ಅನಿ ವಿಶಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್, ಕೇವಲ್ ಅನುಭವ್ ಕರ‍್ಚಿ/ಕರ‍್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರಿತ್.

 

’ಮ್ಹೆಳೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ ಮ್ಹೆಳೆಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾ, ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಯ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿತಾ.  ಹಾಂಗಾ ಉಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹೆಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ.... ಮ್ಹೆಳ್ಕುಟೆ! ಅನಿ ನಿತಳ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಭೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ... ಸಾಂತ್! ಥೊಡೆ ನಿರಾಶಿ! ಅನಿ ಥೊಡೆ ಆಶಾವಾದಿ, ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್!

 

ಮ್ಹೆಳೆಂ... ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಚೆಂ, ಮ್ಹೆಳೆಂ... ಆತಂಕ್‌ವಾದಾಚೆಂ, ಮ್ಹೆಳೆಂ... ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರಾಚೆಂ, ಮ್ಹೆಳೆಂ... ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಚೆಂ!

 

ಗೊಡ್ವಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್‍ಪಣಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ.  ತಾಚಿ ವಡ್ವಿಕಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರಿ ಉಣಿ.  ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ತಾಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ಪಾಚಾರ‍್ತಾ.  ಮಿತ್ರಾ, ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ತುಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್!

- ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ

 

ಮ್ಹೆಳೆಂ
 


-ಗೊಡ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ

 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ನಂಯ್ತ್
ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹೆಳೆಂ
ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್
ಶೆತಾಂತ್ ಪಿಕ್ತಾ ಮಿಲಾವಟಿ ಬೆಳೆಂ

 


 
ಕೊಣ್ ದೆಂವತ್
ಕೊಣ್ ಬುಡತ್
ಕೊಣಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾವತ್
ಹೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್
ಶೆತಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಭಾಂಗಾರ್ ಪಿಕಂವ್ಕ್?
ದೆಂವ್ಲೆ ಥೊಡೆಚ್...
ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲೆ
ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾವುನ್
ಘಾಣ್ ಚಡವ್ನ್...


 
ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ
ತಡಿರ್ ಉಬೊ...!
ಕಾಳೀಜ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ವೊಡ್ತಾಂ
ಮನ್ ತಡಿರ್ ಉರ್‍ತಾ
ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಪುರ್ಪುರ್‍ತಾ
ಹಿಜ್ಡೊ ತುಂ!
ಹಿಜ್ಡೊಚ್ ಉರ್‍ತಲೊಯ್...!


 
ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್
ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾಂ
ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ
ವಿರೋಧ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್
ಕಚ್ರೊ ಆರಾವ್ನ್
ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ
ನಿತಳ್ ಸಮಾಜ್
ಮುಖ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್..!

 

 

 

 

 

Comments on this Article
Santhu Padukone, Padukone/Bandra Thu, March-22-2012, 1:44
Nizaki bov vorthem kavan tumchem Godwin Dattu tumka srav borem magtaa,,,,,,,,,,,,,,,
Hilda Joel, Moodubelle / Bahrain Thu, March-1-2012, 2:25
Excellent poem Godwin, keep writing such more meaningful ones. Best wishes
Valerian Alva, Moodubelle / Sharjah Wed, February-29-2012, 12:45
This poem shows the true calibre of poet. A great poem with a lot of meaning. Can be applied into several areas and even to our day to day life. Godwin, continue the good work. One day we want to see poetry book from you, you have immense creativity and ability. All the best brother.
Alban D souza, Kunthalnagar/moodubelle Wed, February-29-2012, 10:09
Good poem Mr.Godwin.Keep writing...
Philip Mudartha, Qatar Wed, February-29-2012, 9:07
Aspirational
Dolphy Lobo, Vamanjoor/Dubai Wed, February-29-2012, 7:39
Excellent meaningful poem, Keep writing....
Prakash Alva, Moodubelle/Pangla Tue, February-28-2012, 2:28
Good one Godwin...Keep it up...
Manoj, Moodubelle/Dubai Tue, February-28-2012, 1:58
Good one!!! I like the ending. Keep writing....
Eugene DSouza, Moodubelle Mon, February-27-2012, 10:01
Excellent poem by Goodwin. Keep up Godwin and continue writing many more meaningful and socially relevant poems.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Anil Studio
Penta ParadisePenta Paradise

Residential Apartments

Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem