ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೇಶಾಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಗುಲಾಮ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
Bellevision
Bellevision

ಜರ್ ತರ್ ಕವಿಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗೂಂಡ್ ಆಸ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೋಣ್ ಯೇವ್ಜಾಣ್ ಘಾಲ್ತಾ... ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ಸುಲಭ್!  ವಾಚ್ ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆಚಿ ಖಂಚೀಯ್ ಎಕ್ ಕವಿತಾ!!
    ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಅನುಭವಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಕಾಳ್ಜಾಂ ಖಾಂಚಿನಿಂ ಭಾಲಿ ತೊಪ್ತಾತ್!!  ಕವಿ, ಕವಿತೆಕ್ ರೂಪ್ ದಿತಾನಾ.. ಆಪ್ಲೊ ಜಿಣ್ಯೆ ಆನ್ಬೋಗ್ ತಾಂತುನ್ ಖಿರಾಯ್ತಾ!!  ಅನಿ ರಂಗಾನ್ ಸಜಯ್ತಾ!!  ಅನಿ ಸೊಭಿತ್ ಪಿಂತುರ್ ರಚ್ತಾ..  ಅನಿ ಸಭಾರ್ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿತಾ..!  ಸಭಾರ್ ಉಂಚ್ ಕವಿ ಮುಕಾರ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ.. ತಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೇಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆ ಕವಿ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧರ್ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ!  ತಾಚಿ ಶೈಲಿ ಅತ್ವಿಚ್ಚ್!!  ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಯಾನಿಂ ನೆಟಯ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿನ್!!!  ತಾಚ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾನ್!!  ಕಾಂಯ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ.  ತಾಕಾ, ತಾಚೊ ತೊ ಖಾಲ್ತೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಊಂಚ್ ಉಭಾರ‍್ತಾ!!  ತಾಚ್ಯಾ ಅನುಭವಾಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ ಮ್ಹಾರುನ್ ಉಜ್ಯಾ ಆಗ್ಟೆಂ ಜ಼ಳಯ್ತಾ! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆ ಶೆತಾಂತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ "ನಿಮಾಣಿ ಸೈರಿಕ್" ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆರ್ಪಿಲಾ!!
    ಅಸಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕವಿತೆಂ ಮ್ಹಧೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಕವಿತಾ "ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೇಶಾಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಗುಲಾಮ್"!!,  ಸ್ವತಂತ್ರೆಚೆಂ ನಾಗ್ಡೆಂ ರುಪ್ಕಾರ್!!  ಕಾಂಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆರ‍್ಸೊ ದಾಕಯ್ತ್!  ಬೆಳ್ಳೆವಿಜಾನಾಕ್ ಮ್ಹಾನಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ತುಕಾ, ಮಾನೇಸ್ತ್ ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. ವಾಚ್ಪಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ್... ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ, ಸಲಾಹಾ ಅನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬರವ್ನ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ!!

ಸಂಪಾದಕ್:
    ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ.


ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೇಶಾಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಗುಲಾಮ್

        - ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ಬಾರ್ಕುರ್ಧರ್ತಿ ಮೊಳುನ್ ಘೊಳ್ಚೆ ಘೊಳ್ಕಾರ್
ಪೊಟಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ತೆದ್ನಾಂ
ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜೊಂಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ
ರೊತಾಂ ಪಾಟಿರ್ ಘೆಂವುನ್ ಬಾವ್ಡೆ
ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆ
ಬಾವ್ಟೊ ಉಬ್ತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೈದಾನಾರ್
ಗುಲಾಮ್ ತರೀ ಅಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಬಿನ್ನಾ ಉಂದಿರ್ ಬಿಳಾಂತ್ ರಾವೊನ್
ಚುಟ್ಟೆ ಸರೊಪ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್
ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿರಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಾಗಯ್ತಾ
ದಾವಿದ್ ಕೊಲೊ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್
ಖೊದ್ನೆ, ಗುಳೆ, ಶೆರಾಂತ್-ಗಾಂವಾಂತ್
ಎಕಾ ಪಾಟಿಂ ಏಕ್ ಭಿಂಯಾವಿಣೆಂ ಫುಟಯ್ತಾ
ಬಾವ್ಟೊ ಉಬ್ತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೈದಾನಾರ್
ಜಿವಾಭಿರಾಂತ್ ತರೀ ಅಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಭಜರಂಗಿಚೆ ಮಾರ್, ಜಾತಿಂಚೆರ್ ಖಾರ್
ರಾಜಕೀಯಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್, ಮಂತ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್
ಕಸಾಯ್ಗಾರಾ ಹಾತಿಂ ಶೆಳಿಯೆಚ್ಯಾ ರುಪಿಂ
ತಕ್ಲಿ ಸೊಂಪುನ್ ಖುಶಾಲ್ ಆಸಾಂವ್
ಆಮ್ಚೆ ಫೊಂಡ್ ಆಮಿಂಚ್ ಖೊಂಡ್ತಾಂವ್
ಬಾವ್ಟೊ ಉಬ್ತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೈದಾನಾರ್
ಮುಸ್ಕಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ ತರೀ ಅಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಮುಕ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ
ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಯುನಿಯನಾಂ
ತಾಂತುಂಯ್ ಖೆಳ್ ರಾಜಕೀಯಾಚೊ
ಅಸ್ಕತ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲ್ತಾ
ಕೊಣ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಲುಂವ್ತಾ, ಕೊಣ್ ಫಾಶ್ಯೆಕ್ ಚಡ್ತಾ
ಬಾವ್ಟೊ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾತ್ ರಾವೊಂ
ಅಮಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಗುಲಾಮಾಂ, ಗುಲಾಮಾಂ ತರೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್

Comments on this Article
benet navitha moras, mangalore,kulshekar,kuwait Sat, August-7-2010, 6:23
wowwwwwww very nice one Mr,P J Dsouza hats off to you.good one
Francis Noronha, Mumbai Thu, August-5-2010, 11:14
Thank you Mr. P.J. Meaningful poem giving the picture of reality world. Nice to read your poem in BV.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Anil Studio
Penta ParadisePenta Paradise

Residential Apartments

Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem