ವಾತಿ


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
Bellevision
Bellevision
Bellevision

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್..

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮತಾಯಸ್... ಅಜ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಬಗಾರ್ ದುಬಾಯ್ ಅನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಮಾದ್!! ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಮುಕೆಲಿ, ಸಮಾಜೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ತೊ!  ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಕವಿತೆ ಶೆತಾಂತ್... ಕಾಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಭಿಂ ವೊಂಪ್ತಾ!!  ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಉಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ!!  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ನೈಂ... ಬಗಾರ್, ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ತಿ, ತಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್!!  ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್!!  ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಆಮಿಂಯ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಳೆವಿಜಾನಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾಂವ್!
ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೊಳ್ಕಾತಾಂ,  ತಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್!!  ಊಂಚ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ ವಿಣ್ಲೆಲಿಂ ಕವನಾ ಥೈಂಸರ್ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.. ಉಲ್ಲಾಸ್ ತಾಕಾ!  ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ವಾತಿ’ ಕವನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬೆಳ್ಳೆವಿಜಾನ್-ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತಾನಾ...  ಏಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೂಂಕ್ಣೆ ಥೈಂ ಆಶೆತಾಂ!  ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ವಾಚ್ಪಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ, ಕವನಾಂ ವ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚುನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್...  ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಬರೊವ್ನ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಕ್..

ಸಂಪಾದಕ್: ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ.

 

ಕವನ್: ವಾತಿ
ಕವಿ: ಚಾರ್ಲಿ ಕೊಂಬಾಳ್ಕೆ, ಪೆರ್ನಾಲ್.ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮೀಸ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್
ದೆಕ್ಲೆಂ ತುಕಾ ತೆಂಪ್ಲಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್
ತುಂವೆ ಹಾತಾಂತ್ ವಾತಿ ಪೆಟೊಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್
ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ವಾತಿಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತುಜಿ ತೊಂಡಾ ಜಳಕ್
ವಾಳ್ಚೆಂ ವಾರೆಂ ಹಾಲಯ್ತಾಲೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಉಜ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್
ಮತ್ ಮ್ಹಜಿ ಧಲ್ತಾಲಿ ಚಿಂತುನ್ ತುಜ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಕ್
ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ತಾಲೆಂಯ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ
ಅನಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾಲೊಂ, ತೊ ಸಾಂತ್ ಜಾಣಾಂ
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾತ್ ಜಳೊನ್...
ಹುನ್ ಮೆಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾ-ಬೊಟಾಂಚೆರ್ ಪಡೊನ್
ತುಂ ಜಾಗೊನ್, ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್
ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೆಂಯ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುನ್
ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಜಾಲಾಂ ತಟಸ್ಥ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್...
ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ’ತಿ’ ಜಳ್ಚಿ ವಾತ್
ನಾಂ ಹುನ್ ಮೆಣ್ ಕಡಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಚಿ ಕಾತ್
ಆಜ್ ಪರತ್ ತೊಚ್ಚ್ ದೀಸ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್
ಪೆಟಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ವಾತ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ತೆಂ ತೊ ’ಸಾಂತ್’ ಜಾಣಾಂ
ಅನಿಂ ಉರ‍್ಲಾ ತರ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್, ಅಮಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ನೆಣಾಂ!

Comments on this Article
sannu monis, boliye, moodubelle Sat, July-31-2010, 8:00
thanks to all for your suport!!!
BENET NAVITHA MORAS, MANGALORE,KUWAIT Wed, July-28-2010, 8:41
Nice one charlie Very good keep writing, all the very best to u for ur next poem.
ivan rakesh montiero, mangalore Sat, July-24-2010, 10:22
great, i like all poems, god bless u
John Lobo, Moodubelle Sat, July-24-2010, 4:38
Very beatiful and meaningful poem by Charles. Keep writing.....
LINET NORONHA, Mangalore/Mumbai Fri, July-23-2010, 8:07
good thoughts,keep it up dear Mr. charlie,keep writing
Prince, Podikambla/Dubai Fri, July-23-2010, 7:11
Simple and meaningful poem from Mr.Charles.Welldone....keep writing.....all the best.
roy, vittal Thu, July-22-2010, 9:34
very good poetry,keep writing and make konkani lovers happy
Eugene D Souza, Moodubelle Thu, July-22-2010, 2:40
Good thought appropriately narrated in brief poem. Keep writing Charles...
Victor DSouza, Moodubelle / Doha Thu, July-22-2010, 1:06
Cool and sweet poem, beautifully written. Congratulations Charls, do write more. Really appreciate encouragement from Sannu.
Matilda Saldanha,, Shirva/london Thu, July-22-2010, 12:17
Congratulations Charlie.Beautiful poem.Keep writing.God Bless You.
Bhotam Boliye, Moodubelle/ Israel Wed, July-21-2010, 9:18
Hi Charlie Kombalke beautiful and very meaningful poem...keep writing.
Lancy Pinto Nayak, Kulshekar / Kuwait Wed, July-21-2010, 7:16
Congratulations Charlie. Beautiful poem. Write more and more Konkani poems. You have a very good talent in writing. Thanks Sannu Baab. I appreciate your time and support for new Konkani writers. Great job you are doing for Konkani. God Bless All.
Vijay Dsouza, moodubelle Wed, July-21-2010, 5:54
Charlie baab, good thought. Keep writing. Thanks to Sannu baab for your superb introduction.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Anil Studio
Penta ParadisePenta Paradise

Residential Apartments

Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem