ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

ಕಾಣಿ... ಜಿಣಿ... ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ... ಜವಾಬ್ ಕಶಿ ಉದೆತ್? ಕಾಣಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ತರೀ ಜಿಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್? ’ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ’ ಏಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ತರೀ... ಆಜ್-ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀತ್? ತರ್ ಕಾಣಿ ಅನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಸೈರಿಕ್ ಭೊವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ವಾನಾ. ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ, ಅಭಲಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೋಷಣಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರುಂಕ್ ಎಕ್ ಪ್ರೇತನ್. ದುಡು ಜಿಣಿ ಕಶಿ ರುತಾಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಎಕ್ ದೆಖ್ಣಿ! ನೀಜ್ ಜಿವಾನಾಕ್ ಎಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್..! ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಅಂಜೆಲೋರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ನವೊ ನೈಂ...! ಅನುಭವಾಚೊ ಸಾಗೊರ್ ತೊ!! ಎಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಂಕಾರ್, ಲೇಕಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ ಅನಿಂ ವಿಮರ್ಶಕ್. ದುಬಾಯ್ತ್ ತಾಚೊ ವಾರ್ವ್, ಸಂಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಚೊ ವಾರ್ವ್ ವಿಶೇಸ್! ತಾಕಾ ಪರ್ಬಿಂ! ಬೆಳ್ಳೆವಿಜನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ "ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ" ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಬೆಳ್ಳೆವಿಜನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮ್ಹಾನಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಸಂಪಾದಕ್: ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ.

-----------------------------------------------------------------

"ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ"


-ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

‘ಅಳೆರೇ ರೊನಿ... ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊರೆಂ ಚೆಡುಂ ತಲಾಸ್ ಕನ್ ದೀರೆ’ ಲೊನಾ ಮೌಶೆನ್ ಫೊನಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂನಾ.

‘ ಕೊಣಾಕ್ ಚೆಡುಂ, ರೊಬಿಕ್...?! ತಾಕಾ ಎದೊಳ್ಚ್ ಪಳೊವ್ನ್ ದವಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತೊ ದೊಗಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಲೊ? ಹಾಂವೆ ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ಮಸ್ಕಿರೊ ಕೆಲ್ಯೊ.

‘ತುಕಾ ಖಾವ್ನ್ ಚರಾಬ್, ತುಜೆಂ ‘ಪಮ್ಮಿ’ ದಾವ್ಲೆಂರೇ, ದಳ್ದಿರ್ ಖಂಚೆಂ! ತಾಕಾ ಹಂಕಾರ್. ಏಕ್ ಲೇಖ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆತಾ, ಕೊಣಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಂಡಾಕ್ ಫೊನ್ ಕತಾ ಮ್ಹಣ್, ವೊಯ್ಗಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ’

‘ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಚೊಂದಿಗೆ, ದುಸಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಹಾಂವ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ!’ ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್, ಫೊನಾಚೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸ್ಚೆಂಗೀ, ವೊಗೊ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆನಾ.

ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂ, ಲೊನಾ ಮೌಶೆಗೆರ್ ಕಾಮಾಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಎಕೀ ಠಿಕ್ಲಿನಾಂತ್. ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕತಲಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಮೌಶೆನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ, ಅನಿ ಲೊನಾ ಮೌಶೆಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಎಕಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾನ್ ಮಾಂಗೊ ದಾಕವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್ ‘ಸೆವ್ಗ್ಯಾಂತ್ ಲಾಡು ಶಿಕಾಲ್ಲೆಪರಿಂ’ ಸಾಂಪಡ್ತಾಲೊಂ.

ಲೊನಾ ಮೌಶಿ ಪುತ್ನ್ಯಾಚಾಕೀ ಚಡಿತ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಿಚೊ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗ್ ಕತಾಲಿ. ತಾಂಗೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಚಾ ಸೊಡ್ಯಾ, ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಾಯೆಚೊ ವೇಳ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

‘ರೊನಿ, ಗೆಸ್ ಮುಗ್ದಾಲಾ... ರೊನಿ, ಬಲ್ಬ್ ಪೆಟಾನಾ... ಬೊರೆ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್, ನಾಂ ತರ್ ಜಿಯಾಚೊ ಬೊರೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ ವೆಳಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪೊನಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ಚ್ ನಂಬರ್ ತಿ ದಾಂಬ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಕಾ ತರೀ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಗೆರ್ ರಾವೊನ್ ಸಳ್ಗಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ದಸಾರಾ, ಎಪ್ರಿಲ್ ರಜೆರ್ ಮಸ್ತಿ ಕನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಲೊನಾ ಮೌಶೆಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇಲೆಟ್ರಿಶಿನ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಘರಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ವಹ್ಸಿತಾಲೊಂ. ಹಾಚೆಂ ಆದಿಂ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಥೊಡಿಂ ವಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊವ್ ಮ್ಹಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆವಾಸ್ ವಸಾ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿಂ ಮೌಶಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಉಲಿಂ. ತೀಸ್ ವಸಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ರಾವೊನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್ ವಸಾನಿಂ ಆದ್ಲೆಂ ನಳ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಮೊಡುನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ಬಾಪ್ಪುನ್ ಶೇರ್ ಮಾಕೆಟಿಂತ್ ದುಡು ವಾಟೈಲೊ. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ಮೌಶಿ ಆನಿ ಬಪ್ಪು ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಜೆನ್ ಜಿಯೆಲಿಂ. ತಿಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಭುಗಿಂ ರೊಬಿ ಆನಿ ರೊಜಿ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲಿ ಮಜಿ ಮೌಶೆನ್ ಸೆಜಾರಾ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ದಾಖಯ್ಲಿ. ಬಾಪ್ಪು, ಮೌಶೆ ಮುಕಾರ್ ಚಾಪ್ಪೊ ಜಾಲೊ. ತಾಂಚಿಂ ಭುಗಿಂ ರೊಬಿ ಆನಿ ರೊಜಿ ತಾಂಚೆ ಖುಶೆನ್, ವಿಚಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಲಿಂ.

‘ಸವ್ ವಸ್ತು ದುಡ್ವಾನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಸೆವಾ ಖಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ’. ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆ ಥೈಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಗಚೆಚ್ಯೊ ಸವ್ ವಸ್ತು ತಾಂಗೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಹೆವ್ಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ದವರುಂಕ್ ಘರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ನಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಕಾಮಾಚಿಂ ಜಣಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ದವಚಿ ತಾಂಕ್ ಮೌಶೆಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಾಮ್ ಕಚಿಂ ಕೊಣೀ ರಾವಾನಾತ್ಲಿಂ...!

ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೌಶಿ ಗಾಂವಾತ್ ರೆಡಿಮೆಡ್ ವಸ್ತುನಿಂ ವೊಳ್ಸಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ, ತಿಂ ದೊಭಿಚಿಂ ಗಾಡ್ವಾ ನೈಂ. ತಿಂ ಆಪ್ಣಾಬರಿಂಚ್ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ/ಸೀಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೌಶೆನ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆನಾಂ! ಕಾಮಾಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗುಲಾಮಾಂ, ಸಾಂಗಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಚಲ್ಚಿಂ ಮಿಶಿನಾಂ..!

ಮಿಶಿನಾಂಕ್ ತರೀ ವಿಶೆವ್ ಆಸ್ತಾ, ತರೀ ಲೊನಾ ಮೌಶೆಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸುಟಿ ನಾತಲ್ಲಿ! ದಿಸ್ಪೊಟೆಂ ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಪಯಾಂತ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ, ವೊಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿ.

ಹೆಂ ಸವ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಚಡಿತ್ ತಿ ಹಾತ್ ಹುನ್ ಕತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಗಜಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ, ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲಿ. ಕಾಮಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೌಶೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಡವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚೊ ರಾಚಪ್ಪಾ ಬಿಜಾಪುರಾಂತ್ ಇಲೆಟ್ರಿಕಲ್ ದುಕಾನಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕತಾಲೊ.

ಕಾಮಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ದಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ರಾಚಾಪ್ಪಾಕ್ ಬೊರೊ ಪಾಯ್ದೊ ಅಸಾ, ತೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

‘ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇ, ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಪಳೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಚಪ್ಪಾನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಲೊನಾ ಮೌಶೆಕ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ತಲಾಸ್ ಕಚೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ರಾಚಪ್ಪಾ ಜಾತಿನ್ ಬಾಮ್ಣಾಂಚೊ ತಇ, ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಕನ್ಯಾನಿಂ ಬಾಮ್ಣಾಗಾರಾಚೆಂ ಲಕ್ಶಣ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಆಮಿಂ ದೊಗೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕತಲ್ಯಾಂವ್.

ಬಿಜಾಪುರ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್, ಜಿಣೆಯೆ ರೀತ್ ತಶೆಂ ನೆಸ್ಣಾ ಖಾಣಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಜಮಿನ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್, ದಾಕಾಂ ಮಳ್ಯಾಂಚೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆಸೊಂ, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾನಿಂ ತೊವ್ತಾಲೊ. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸೈರೊ ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾಲ್ ಸೈಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸತ್ಕಾರ್ ವತೊ.

ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪಾಂತ್ ರಾಚಪ್ಪಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ವತೊ. ದುಸೆ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ರಾಚಾಪ್ಪಾನ್ ಎಕಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ (ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್) ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಲೆಂ.

ಘಚಿ ಹರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ಲ್ಹಾನ್ವಿಕಾಯೆನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುನ್ ಪಾಟೊಂವ್ಚೊ ಮಾನ್, ಯೆವ್ಕಾರ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕೊಣೆಯ್ ದಿಲ್ಲೊನಾ. ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಕೆಂ ಕದೆಲ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಖೈಂಸರೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ ತರೀ ಹರ್ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಮೊವಾಳಾಯೆಚೊ, ದೀನ್ ಪಣಾಚೊ ವಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ.

‘ಹೆಂಚ್ಚ್ ಸುಧಾ, ಮ್ಹಜೆ ಧುವ್ ಬುದ್ದಿ...!’ ಮ್ಹಣ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಾದಾಣ್ ಪಂದ್ರಾ ಸೊಳಾ ವಸಾಂಚ್ಯಾ ಬುಗ್ಯಾಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ವಳೊಕ್ ಕನ್ ದಿಲಿ. ಚಡಿತ್ ಉಲೊವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಾಚಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೊನಾ. ತಾಂಚಿ ಕಾನಡಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಚೊಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾಲಿ. ಸಾಂಬಾಳ್, ರಾಂವ್ಚೆ ಜಾಂವ್ ವಾ ಕಾಮಾವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಯ್ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡ್ಲೊನಾ..! ಫಕತ್ ಅಪ್ಲಿ ಧುವ್ ಶ್ಹಹರಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾ, ತ್ಯಾ ವವಿಂ ಬಿಡಾರಾಂತ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಆದಾನ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಉದ್ವೆಗಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಳ್ಕಾತಾಲೊ.! ಅವಯ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಮುಕಾಮೊಳ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಉಬಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹತಿಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸುಸ್ತಾಲೆನಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸುಧಾಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಚಪ್ಪಾ ಬರಾಬರ್ ಬಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ರಾತಿಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ಜಾಗೊ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್ನಾ ವಾಳ್ತಾಲಿಂ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಿ ಕನೆಚಿ ಮ್ಹಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲೊ ಫರಕ್ ಹಯೆಕಾ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಜಿವಿ ಥೈಂ ? ಕೂಡ್ ಎಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾತಿಕ್, ಜಾತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಜಿಣೆಯೆಕ್ ಮೊಲ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ! ದುಡುಚ್ಚ್ ಹಯೆಕಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕೈತಾ. ದುಡುಚ್ಚ್ ಸವಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಸಾಯ್ ನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?

ಸಕಾಳಿಂ ಬಸ್ಸ್-ಥಳಾರ್ ಸುಧಾಕ್ ತಾಚಿಂ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಜತನ್ ಘೆಯಾ’ ಅಶೆಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತಾಂಚೆ ಭಾಶೆನ್ ಅಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ರಾಚಪ್ಪಾ ‘ಸವ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂ, ತುಮಿ ಖಂತ್ ಕಚಿ ಗಚ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಬಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ದಿಂವ್ಕ್ ವಚೆ ಪರಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹತಿಂತ್ ಮಾಜ್ವಾನಾ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಲೊನಾ ಮೌಶೆಕ್ ಚೆಡುಂ ತಲಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆಚ್ಯಾ ಚಡಿತ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಸುಧಾಕ್ ಪಳೊನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ...! ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಳ್ಶೆಂ ರೂಪ್, ಕಾತ್ಯಾ ಸರಿ ಕೇಸ್, ತೊಂಡಾರ್ ಮುಂಬ್ರಾಂ, ನಿತಳಾಯ್ ದೆಕಾನಾತ್ಲೆಂ ಮಿರಿಯೊ ಪಡಲ್ಲೆಂ ನೆಸಾಣ್ ಪಳವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಆಮ್ಶೆಲೆಂ. ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಗಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಮೌಶಿ ಸುಧಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ದವರುಂಕ್ ಆನಿ ನಿದೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೊರ್ ರುಮಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲೊಂ. ಲೊಕಾಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಬುಗ್ಯಾಚಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಮ್ಹಕಾ ಲೊನಾ ಮೌಶೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ. ಹಾಂವೀ ತ್ಯಾಚ್ಯ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಜಿವಿ ಮದ್ಲೊಂ ಸ್ವಾತಿ ರಚ್ನಾ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ನೈಂಗೀ ? ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹಜಿಚ್ಚ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ.

ರಾಚಪ್ಪಾಚೆಂ ಬಿಜಾಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೀನ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆವ್ಚಿಂ ವಿಲವರಿ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸುಧಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ತೆಂಯೀ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಘರ್ ಕಾಮಾಕ್ ತಲಾಸ್ ಕನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿಂ ಖಬಾರ್ ಘೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ದೊನ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾನಿಂ ಸುಧಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಂ ತೆಂ, ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಘಚಿ ಖಂತ್ ದೊಸ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಪೊಟಾಕ್ ಸಾಕೆಂ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ನಾಂ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ ದೀಸ್ ಸುಧಾನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಪಳೊನ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ‘ಅಣ್ಣಾ ತುಂ ಮ್ಹಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವಯ್, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ’

‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗೊ..., ಅಂಟಿ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯೆಗೊ? ಜೆವಾಣ್ ದಿತಾಗೀ ನಾಂ ?’

‘ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ... ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಕಾ, ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಯ್.’ ಸುಧಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಲಿಪಯ್ತಾ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಭಾಶೆಂತ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

‘ತಶೆಂ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾನ್ ದಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ, ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡೊಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಚಡಯ್ತಲಿ. ಎಕ್ ವಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ ಆನಿ ವೊಚ್’ ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ.

ಸುಧಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತಾಂನಿ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮೌಶೆಕಡೆ ಸುಧಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ಲಿ, ಕಾಂಯ್ ಕಶ್ಟಿತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್. ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಮ್ಹಕಾ ಸುಧಾ ಕಶ್ಟಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಸುಧಾಕ್ ತಿಂ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ತೆಂ ರೂಪಾನ್ ಕಾಳೆಂ ಪುಣ್ ಮೌಶೆ ವವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ನಿತಳಾಯ್ ಆಸೊನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಮೌಶೆಗೆರ್ ಕಾಮ್ ಉಣೆ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಚೆ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ ವಸ್ ರಾವೊನ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ತಲೆಂ, ತಶೆಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ಟ್ ಕರಿತ್ ತರ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಮೌಶೆನ್ ನಿದಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಹಪ್ತ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಮೌಶೆಚೆಂ ಪೊನ್, ‘ಸುಧಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವಯ್, ಕಿತ್ಲೊ ಖಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾಂ, ಆತಾಂಚ್ ಘರಾ ಯೇ’ ಮ್ಹಣ್ ಪೊನಾ ವಯ್ರ್ ಪೊನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ರಾವೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ, ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಕೆಲಾಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾ ತುತಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮೌಶೆಗೆರ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ.

ಮೌಶೆಗೆರ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ, ಮೌಶೆಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮೌಶೆನ್ ಮ್ಹಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ಪುಯೀ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್ಲೊ.

‘ರೊನಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಜಾಲಿಮುರೇ, ಆಜ್ ಸನಿ-ಸನಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ವಚಾಜೆಗೀ, ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೇಳ್.., ಆಮ್ಚೊಯ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ...! ಸುಧಾಕ್, ರೊಬಿನ್ ಸೊಡ್ಲೆನಾರೇ...!! ಆಮಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಸುಧಾಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಲೊ...!’ ಎಕಾ ಉಸ್ವಸಾನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ.

‘ಸುಧಾ ಖೈಂ ಆಸಾ ಮೌಶೆ?’

‘ಭಿತರ್, ಯೇ ತುಂಚ್ಚ್ ಉಲೈಯ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ..!’ ಮೌಶೆ ಬರಾಬರ್ ಹಾಂವ್ ಸುಧಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಸುಧಾ ಮುಡ್ಕೆವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಸ್ತುರ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸೊನ್, ದುಃಖಿನ್ ಪಿಂಗಾತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚೆ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಚಡ್ಲೆ.

‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮೌಶೆ..., ತುಮಿಂ ಜೀವ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾತ್ಗೀ? ಲೊಕಾಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಬುಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೀ ವಿಸಾತೊಲೊ ನಾಂಗೀ? ರೊಬಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ?’ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೊನಾಂ.

‘ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾರೆಂ ..?, ರೊಬಿಕ್ ಅಸಲಿ ಬಾಳ್-ಬೂದ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಸಪಾಣ್ ಪಡ್ಲಾಂಗೀ? ರೊಬಿಕ್, ಹಾಂವೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಧಾಡ್ಲೊ..! ಆತಾಂ, ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ, ತಾಕಾ ಅತಾಂಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವಯ್, ಖಚ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾಂ’ ಮೌಶಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲಿ.

‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲೈತಾಯ್ ಮೌಶೆ? ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ನೈಂಗೀ, ಜರ್ ಹೆಂಚ್ಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತುಂ ವೊಗೀ ರಾವ್ತಿಯ್? ಹಾಂವೆ ಸುಧಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವಲೊ.

‘ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಜಾಂವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಧುವ್, ತುಜೆಂ ಧುವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣೆ ತರೀ ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ತಾ.’ ಮೌಶಿ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ನಕ್ಲಿ ದುಃಖಾಂ ಪುಸುನ್ ಬೆಡ್ ರುಮಾಕ್ ಗೆಲಿ.

‘ತೊಂಡ್ ಧುಂವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾ, ಉಟ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್, ತುಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾ.’ ಸುಧಾಕ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ಪು ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಸುಧಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಸುಧಾ ದುಕಿನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಸ್ವಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಮೌಶಿ ಸುಧಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಎಕಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಚೆಪಿಲಾಗ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಲಾಕ್ ಅಪೊಂವ್ನ್ ‘ಘೆ ಹೆ ಧಾ ಹಜಾರ್... ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಂವ್ನ್ ಯೆ! ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ, ಆಮಿಂ ಘಾಲ್ಲೊ ಪಾಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೊ. ತುಂವೆ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತುವೆಂಚ್ಚ್ ಸಂಬಾಳಿಜೆರೇ..!, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಲಾತಾ ಪರಿಂ ಹಾತ್ ಧುಂವ್ನ್ ಗೆಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಖಾತ್ರಿಂತ್ ಸಾಂಪೊಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಚೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ನಾತಲ್ಲಿ...! ಬಾಪ್ಪುನ್ ಸೆಜಾಚ್ಯಾ ರವಿಚಿ ರಿಕ್ಶಾ ಹಾಡೈಲಿ. ಹಾಂವೆ ಘರಾ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ. ಸುಧಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೌಶೆನ್ ಶೆಂಬರಾಚೆ ಥೊಡೆ ನೊಟ್ ಸುಧಾಕ್ ದಿಲೆ. ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲೈನಾಸ್ತಾಂ ಸುಧಾ ರಿಕ್ಶಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖುಶಿನ್ ಬೊಸ್ಲೊ.

ರವಿನ್ ಬಪ್ಪುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕಾರಿ ಬಸ್ಸ್ ಥಾಳಾ ಖುಶಿನ್ ರಿಕ್ಶಾ ವೆಲಿ. ವಾಟ

Comments on this Article
Plaviyan, Moodbidri Sat, March-9-2013, 1:09
Very nice story
Anil, Bela-Dubai Mon, July-25-2011, 4:47
Dev bore karunk tuka Vincy Pinto
mark, koppa Wed, June-30-2010, 5:48
danyavad vincy pinto
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem