ದೀಸ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್ , ಕುಲ್ಶೇಕರ್

 

ಕಾಲ್ಚೊ ದೀಸ್

ಎಕ್ ಯಾದ್

ಎಕ್ ಆವಾಜ್

ಎಕ್ ಸ್ವಪಾಣ್

ಎಕ್ ನಶಿಬ್

ಎಕ್ ಚಾರಿತ್ರಾ

ಎಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್

ಕಾಲ್ಚೊ ದೀಸ್

ಜಾಲ್ಲೊ ಆಭೇಸ್.

 

ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್

ಎಕ್ ಸಂದರ್ಭ್

ಎಕ್ ನಿರಾಶಾ

ಎಕ್ ಭರ್ವೊಸೊ

ಎಕ್ ಸಲ್ವಣಿ

ಎಕ್ ಆಘಾಧ್

ಎಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್

ಎಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್

ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್

ಜಿಣ್ಯೆ ವೇಸ್.

 

ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್

ಎಕ್ ಆಶಾ

ಎಕ್ ದಯಾ

ಎಕ್ ಉಮೆದ್

ಎಕ್ ಭರ್ವೊಸೊ

ಎಕ್ ರಾಖೊಂವ್ಣಿ

ಎಕ್ ದಿಶಾ

ಆನ್ಯೇಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್

ಭವಿಷ್ಯಾಚಿ ಆಸ್

 

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್

ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ

ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ

ಆವ್ಕ್ ಖಾತಾ.

ದಿಸಾಂತ್ಲೊ ಆನ್ಭವ್

ಸಾಂಗಾತಾ ಉರ್ತಾ.

 

ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆ

ದೀಸ್ ಆಮ್ಚೆ.

ಭಾಕಿ ಉರ್ ಲ್ಲೆ

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚೆ.

ನಿರಾಶೆಕ್ ಥಳ್ ನಾ

ಭಿಂಯಾಕ್ ಭಳ್ ನಾ.

 

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್,

ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ

ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ

ನವಾಲ್ ಹಾಡ್ತಾ

ಹಂಕಾರಾಕ್ ಫಳ್ ನಾ

ಮೊಸ್ರಾಕ್ ವೇಳ್ ನಾ.

 

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಂತುಷ್ಟಿ

ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್

ಹರ್ಯೆಕಾ ವಕ್ತಾ.

ಕ್ರತ್ಯಾಂಚೊ ತ್ರಪ್ತಿ

ಮರ್ಣಾಂತ್ ಯ್ ರಾಯ್

ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

 

ಮರಣ್ ಯೆಂವ್ದಿ

ಘರಾಂತ್ ವ್ಹ ತೆರಾಂತ್

ಕೀರ್ತ್ ಉರೊಂವ್ದಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ನಾಂವ್ ಗಾಜೊಂವ್ದಿ

ಆಂಜಾ ಕೋರಾಂತ್.

 

 

Comments on this Article
Godwin D Souza, Moodubelle / Dubai Wed, May-5-2010, 2:33
Lancy Bab, you have summed up life in this beautifully writtern poem. May your tomorrow exceed all expectations. Wish you all the best. Keep writing on BV.
Robert vas, Mangalore Tue, May-4-2010, 12:49
Very good poem Mr Lancy Pinto Nayak. Your are used beautiful minimum konkani words to express maximum meaningfull theam. I like it very much. We want more poems and articals from use. If possible pls publish ur novel BOARDING.
Ronald Sabi, Udupi Tue, May-4-2010, 7:07
This is a meaningful poem on reality aspects of life. The more you read it, the tastier it is. Lancy Pinto Nayak’s poem has made Konkani column of Bellevision wealthier!
Vijay Dsouza, Moodubelle Tue, May-4-2010, 2:23
Lancy sir, what a meaningful poem. Happy to read your poem on bellevision. Looking forward to read more such poems and articles from you
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem