<p>ಕವಿತಾ: ಕಪಟಿ ಶೆಣಾಂತ್ಲೆ ಕಿಡೆ</p>

ಕವಿತಾ: ಕಪಟಿ ಶೆಣಾಂತ್ಲೆ ಕಿಡೆ


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
By Ancy DSouza Paladka

 

 

 
ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ

 

 

 ಕವಿತಾ: ಕಪಟಿ ಶೆಣಾಂತ್ಲೆ ಕಿಡೆ

  

 

ತೆ ಕಪಟಿ ಶೆಣಾಂತ್ಲೆ ಕಿಡೆ
ಶೆಣ್ಂಚ್ ತೆ ಲೆಂವ್ತಾತ್
ಶೆಣ್ಂಚ್ ತೆ ಸೆವ್ತಾತ್
ಶೆಣ್ಂಚ್ ತೆ ಭೊಂಕ್ತಾತ್
ಶೆಣ್ಂಚ್ ತೆ ವೊಂಕ್ತಾತ್
ಆನಿ ಫಕತ್ ಘಾಣ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್!
ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾತ್!!
ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಾಟಾಸಾಚೆರ್ ಮಾಖ್ತಾತ್ !
ಬಾರಾಂನಿ ಲೊಟಾ ಲೊಟಾ ಘೊಟ್ತಾತ್
ಘರಾಂನಿ ನೇಟಾ ನೇಟಾನ್ ಮುತ್ತಾತ್
ತೇರಾಂನಿ ಲಟಾ ಲಟಾ ಲಕ್ತಾತ್
ಕೋಣ್ ಬಿಕೆಚಿ ಬಾಕ್ರಿ ಉಡಯ್ತಾ ಪಳೆ...
ತಾಚೆ ಕುಶಿಕ್!
ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ಂಚ್ ಹೆಂ...
ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಸಾಹಿತಿಂಚೆರ್ ಥುಕ್ಚೆಂ.
ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಗುಮಾಟ್ ವಾಜಂವ್ಕ್ ದೆಕ್ಚೆಂ
ಅವ್ಯಕ್ತ್ ವಿಕೃತ್ ವಿಕಟ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಚೆಂ
ಘಾಸ್‌ಲೆಂಚ್ ಘಾಸ್ಚೆಂ
ಝರಯ್ಲೆಂಚ್ ಝರಂವ್ಚೆಂ
ವಾಜಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ವಾಜಂವ್ಚೆಂ
ಮೆಚ್ವಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮೆಚ್ವಂವ್ಚೆಂ
ಆಪ್ಲ್ಯೊಚ್ ಹಜಾರ್ ಐಡಿ ಕರುನ್
ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಫುಗಾರ್ಚೆಂ
ಆನಿ ಹೆರಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ನೆಗಾರ್ಚೆಂ
ಅಸಲ್ಯಾ ಶೆಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾಂಕ್ ನಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್
ತಾಂಚಿ ಘಾಣೆಡ್ಡಿ ಘಾಣ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್
ತ್ಯಾ ಶೆಣಾ ಮಧೆಗಾತ್ ತಣಾಚಿ ಆಂಕ್ರಿ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್
ತ್ಯಾ ತಣಾಕ್, ಜಾಂವ್ ತೆ ಸಾರೆಂ
ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಂವ್ ಹೆಂ ಕಪಟಿ ಬಿರೆಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಬೊರೆಂ

 

  

 

Welcome Bellevision.com
Comments on this Article
Lavina Nazareth, Permude Thu, August-16-2012, 2:03
Nice one...
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation 1 + 8  = 
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Maatru Pratishtana
Infant Jesus Church, Pilar
Infant Jesus Church, Pilar

An Appeal

Monthi Fest - 2017
Monthi Fest - 2017 Album

Albums around the world

Maria Tours & Travels

Sunshine Pride
Sunshine Pride
Uzvaad Fortnightly
Uzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Ryan Intl Mangaluru
Tourist & visit visas for UAE
Palm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Arso
Mandavi Acropolis
Mandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Kittall.Com
Kittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS
ABL
Bluechem
BINT AL MULLOK