<p>ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ: ಪಾಸ್ಖಾ೦ಚಿ ರಾತ್, ಸ್ವೀಟಿ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್!</p>

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ: ಪಾಸ್ಖಾ೦ಚಿ ರಾತ್, ಸ್ವೀಟಿ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್!


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
By Valli Vagga

 

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ: ಪಾಸ್ಖಾ೦ಚಿ ರಾತ್, ಸ್ವೀಟಿ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್!

 


    - ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ


ಕುರ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬಸ್ಸ್, ಹಾಂವ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚಾ ‘ಕಲಿನಾ’ ಸ್ಟೊಪಾಚೆರ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ಶೀದಾ ಮುಖಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಂ! ‘ಆಜ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಖಂಡಿತ್ ತಡವ್ ಜಾತಾ’ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಫುರ್ಪುರ‍್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.  ಪುಣ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್, ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ಸ್ಟೇಶನಾ ಕುಶಿಂ ವೆಚಾ ಸ್ವೀಟಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿ’ ಕಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲೆಂ.

 

“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಜೆರಿ.  ಯೆ ಬಸ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.”  ತಾಣೆಂ ಕಾರಾಚೆಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂಚ್.

 

ಮ್ಹಜಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫ್ಲೆಟಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ, ಸ್ವೀಟಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲೊಂ.

 

ತಾಚಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್, ಲಜ್-ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ!

 

ಬಾಪುಯ್ ಎಕಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ‘ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೆಕ್ಟರಿ’ಚೊ ಮಾಲಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಯ್ಶಾಂಚ್ಯೆ ರಾಶಿರ್ ಲೊಳ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಧುವ್ ಸ್ವೀಟಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಆನಿ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ!

 

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ ಜೆರಿ?”  ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಂಸಾರಾ’ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ, ಹಾಂವ್ ಮುಖ್ಲ್ಯೆ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

 

“ಥೆಂಕ್ಯೂ” ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಕಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

 

“ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಧಾಡ್ಲಲೆಂ ‘ಈಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್’ ಮೆಳ್ಳೆಂಗೀ ಜೆರಿ?”  ಮೊವಾಳ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ.

 

“ವ್ಹಯ್, ಮೆಳ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊಂ.  ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಯೆತೊಂನಾ!”  ಹಾಂವ್ ಚಿಕೆ ಗರಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.

 

“..........”

 

ತೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂನಾ.  ತಾಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್, ಆಪ್ಲೆ ಕಾತರ‍್ಲಲೆ ಕೇಸ್ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪೊಶೆಲೆ.

 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶ್ಲೀಲ್ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಧಾಡುಂಕ್ ತುಕಾ ಲಜ್ ದಿಸಾಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟಿ.”

 

“ಓ........ ಜೆರಿ, ತುಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್‌ಬಾ!” ಹಾಸ್ಲೆಂ ತೆಂ.  “ತುಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್’ ಧಾಡುನ್, ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ ತುಕಾ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನಿಜಾಕ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ನಾ.”

 

“ಖುಶಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಕಸಲಿ ಖುಶಿ ತಿ?”

 

“ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ತರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.  ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಜೆರಿ.  ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ.”

 

ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಧಕ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

 

“ತುಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ರೊಗಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ.  ದಯಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೆಯೀ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಧೊಶಿನಾಕಾ.”

 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ‘ರೂಪ್ ಟೊಕೀಸ್’ ಉತ್ರೊನ್, ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ಸ್ಟೇಶನಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

 

“ಹಾಂಗಾ ರಾವಯ್, ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ತಾಂ.”

 

ಮ್ಹಜಾ ಉತ್ರಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಗಣ್ಣೆ ಕೆಲೆಂನಾ.  ‘ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರೊಸಿಂಗಾ’ಚಿ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಪಾಟ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಗಾನ್ ತಾಣೆಂ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

 

“ಪ್ಲೀಜ್ ಸ್ವೀಟಿ, ಕಾರ್ ರಾವಯ್.  ಹಾಂವೆಂ ಆಫಿಸಾಕ್ ವೆಚಾಕ್ ಲಫ್ಡೆ ಕರಿನಾಕಾ.”

 

ಮ್ಹಜೆ ಕಳ್ವಳೆ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್!

 

“ಆಜ್ ತುಂವೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್.  ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ.  ಪುಣ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಚಕ್ಕರ್ ದಿತಾಂ.”

 

ಘಡ್ಯೆನ್ ಆಮಿ, ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.  ಸ್ವೀಟಿಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚಾ ದಾವ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಧರ‍್ಲೆಂ.

 

“ತುಂ ಆತಾಂ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ತಾಯ್ ವ ನಾ?”

 

“ರಾವಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜೆರಿ. ದಯಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ತುಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್.  ಹಾಂವ್ ತುಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಚೆಡುಂ ನ್ಹಯ್!”

 

ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಸೊಭಿತ್ - ಸುಂದರ್, ತಾಮ್ಶೆಂ - ಗೊರ‍್ಶೆಂ ಮುಖಾಮಳ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಾವ್ಳೆಲೆಂ.

 

“ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತುಂವೆಂ ದೆಖ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್.  ಪುಣ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುಣ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂವೆಂ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೊ ನಾ.  ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ದೆಖ್ತಾಂ.  ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಚಿ ತುಜಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಉತ್ತಿಮ್ ಸೆಗುಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಜಾ ಮೊಗಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲ್ಯಾಂ ಜೆರಿ.”

 

ಸ್ವೀಟಿಚಿಂ ತಿಂ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಪಣಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ‍್ತಾನಾಂಚ್, ಹಾಂವ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊಂ.

 

“ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭುಲ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲಾಂ ಸ್ವೀಟಿ.  ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್ ಕೀ, ಕೆದಿಂಚ್ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್, ತುಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ, ಊಂಚ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಚಲ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾ.”

 

ಮ್ಹಜೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ತೀರ್ಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೆಂ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ!

 

“ತುಂ ಹಟ್ಟಾಕ್ ಪಡಾನಾಕಾ ಜೆರಿ.  ಹೆಂ ಸ್ವೀಟಿ ಮನ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್.”

 

“ತಸಲೊ ದೀಸ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಯೆಂವ್ಚೊನಾ ಮೇಡಮ್.”

 

“ಹಠಾಕ್ ತರ್‌ಯೀ, ಏಕ್ ಹಾತ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತೆಲಿಂ.  ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್‌ಕೀ, ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂವೆಂ ರೊಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ.”

 

“ಪಯ್ಶಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂನಾಂಯ್ ಸ್ವೀಟಿ”

 

ತ್ಯೆಚ್ ಅಯಿನ್ನ್ ಘಡಿಯೆ, ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

 

“ದೇಂವ್ ಸಕ್ಲಾ!”  ಘರ್ಜಾಲೆಂ ತೆಂ.  “ಉಗ್ಡಾಸ್ ತುಕಾ ಆಸೊಂ, ಹ್ಯಾ ಸ್ವೀಟಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪು ತಾಚೊ.”

 

“ಜರೂರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ.  ಸ್ವೀಟಿ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ.”

 

‘ಹುಂಕ್ಕ್.......’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹುಂಕಾರ‍್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಫುಡೆಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

 

ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಬೆಂಡ್ರಾ’ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾ ಕುಶಿಂ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

 

**********

 

ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಾಗಿ ರಾತ್ ತಿ.

 

ಸಮಾಧಾನೆಚಿ, ಪಾಸ್ಖಾಂಚಿ ರಾತ್!

 

ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಧಿ ಸಂಪ್ತಚ್, ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ವಾಕೊಲಾ ಇಗರ್ಜೆ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ.

 

ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮಿಸಾಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಭೆಟಂವ್ಚಾ ಯಾಜಕಾಚೆರ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯೀ, ಮತಿಂತ್ ಸ್ವೀಟಿಚಾ ಸೊಪುತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾಚ್ತಾಲೊ.

 

ಮ್ಹಜಾ ಮನಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್, ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಆಪ್ಣೆ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ಪುನರ್-ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ’ ರೂಪ್ ಹಾಡುನ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ.

 

ಮ್ಹಜಾ ಸೊಮಿಯಾ.  ತುಜಿ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಸ್ವೀಟಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತುಂ ಪುಸುನ್ ಉಡಯ್.’

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮನ್ ಅಗಣಿತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆರ್ ಖಂಚಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲೊಂ.

 

ರಾತಿಚೆಂ ಏಕ್ ವೋರ್ ಜಾತಾನಾ, ದೆವಾಳಾಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ.

 

ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಸ್ಖಾಂಚೆ ಬರೆ ಸಂದೇಶ್ ಅರ್ಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾ ಕುಶಿಂ ಕದಮಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ‘ನೆಹ್ರು ರೊಡಾ’ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

 

ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲೇಖ್‌ಮೀತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಸಂತೊಸಾಚಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರೊನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂ ಕುಶಿಂ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

 

ವಾಕೊಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಚಲ್ಯಾಂಚಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಸ್ವೀಟಿಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ!

 

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ತಾಣೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆಖ್ಲೆಂ.

 

“ಹಲೋ ಜೆರಿ.  ಹೆಪ್ಪಿ ಈಸ್ಟರ್ ಟು ಯು”  ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ತಾಚಾ ಸೊಪುತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಉಜಾಳ್ಳೊ ತರ್‌ಯೀ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವೀಟಿಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

 

‘ಸೇಮ್ ಟು ಯು’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವೋಂಟ್ ಉಘಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್.  ಏಕ್‌ಚ್ ಫರಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜಾ ಗಳ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘಾಲೆ.  ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚೆ ನಾಜೂಕ್ ವೋಂಟ್ ಮ್ಹಜಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಲೆ.

 

“ಹ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಮ್ಹಜಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ!”

 

ಸ್ವೀಟಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ‍್ತಾನಾ, ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಲೆ.

 

“ಪಾಸ್ಖಾಂಚೆ ರಾತಿಂ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್?”  ಎಕ್ಲೊ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ, “ಪಡ್ಪಶಾ.  ಮ್ಹವಾಲ್ಯಾ!” ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾನಾಂನಿ ಸಾದ್ಲೊ. ಆಂಗಾರ್ ಖೊಟೊ-ಮುಟಿಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

 

ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ವಾ ದೀವ್ನ್ ನೆಣಾಸ್ಚೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಃಖಿಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಉಸಾಳ್ಳಿಂ!

 

ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮೂಟ್ ಮ್ಹಜಾ ಪೊಟಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ,  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಪ್ರಸಾರೊನ್, ಪಾಂಯಾಂ ವಯ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ಚುಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊಂ.

 

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜಾ  ಎಕಾ ಹಾತಾಚೆರ್ ಮೊಳಾಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.  ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಳಾನ್ ತುಟಯಿಲ್ಲೆ ತಸಲೆ ಕಠಿಣ್ ಆಟೆವಿಟೆ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ!

 

* * * * *

 

ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಉಟ್ಚೆ ಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ಲೆ!

 

ಸಗ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ದುಕಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಗ್ಧಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಠೋರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಳ್ಕಾತಾಲೆಂ.

 

ಆನಿಕ್‌ಯೀ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್, ಮ್ಹಜಾ ತೊಂಡಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಸ್ವೀಟಿಚೆಂ ಮುಖಾಮಳ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ.

 

‘ಹ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಲಿ.  ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ’  ಸ್ವೀಟಿಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ  ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲಿಂ.

 

‘ಸ್ವೀಟಿ, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಥಾಪ್ಲೊಯ್.’  ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲೊಂ.

 

ತಕ್ಷಣ್ ಜಗ್ಲಾಣೆ ಜಗ್ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ನಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲಿಂ.

 

“ಅಯ್ಯೊ ದೆವಾ ಮ್ಹಜೊ ಹೊ ಹಾತ್......?”

 

ಸ್ವೀಟಿ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡ್ಲೆಂ.

 

“ಜೆರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ಬಾ!”  ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.

 

ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ.

 

“ತುಜಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಾ ಗಾಂಟಿ ಕಡೆಚ್ ಫಾತೊರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತುಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲಾ.”

 

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚಿಂ ಹುನೊನಿ ದೋನ್ ದುಃಖಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಮುಖಾಮಳಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

 

“ಪುಣ್...... ಪುಣ್......” ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ವದ್ದಾಡ್ಲೊಂ.  “ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

 

“ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚಾ ಗಾಂಟಿಕಡೆಚ್,  ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಫಾತೊರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್.....”  ಮುಖಾರ್ ತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂನಾ.

 

ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತಕ್ಷಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ಲೆಂ.

 

* * * * *

 

 

ಏಕ್ ಮಹಿನೊಭರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಉರ‍್ಲೊಂ.

 

ಹ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ವರ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

 

ಹರ‍್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸ್ವೀಟಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭೆಟೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಮಸ್ತ್ ವೇಳ್ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೆಂ!

 

ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಚೆಕಡೆ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಜುದಾಸಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ವಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಮೊಗಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೊಯ್ ಸ್ವೀಟಿ.”

 

ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ, ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ದುಃಖಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಉಬಾರ‍್ನ್ ತೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ,  “ಜೆರಿ, ತ್ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್, ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತುಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ!”

 

ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂ ವರ್ತನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಮ್ಹಜಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ.

 

“ಪಶ್ಚತಾಪ್‌ಚ್ ತುಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ.  ತಾಚೆ ವರ್ತಿ ದುಸ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ದಿನಾ......  ತರ್‌ಯೀ........” ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ದುಃಖಾಂನಿ ಭಿಜ್ಲೆ.  “ಪಳೆ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆಜ್ ತೊ ಅಬಲ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ವಾ ಸುಂದರ್ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ಚೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಹಕ್ಕ್ ನಾ!”

 

“ದಯಾ ಕರುನ್ ತಶೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ ಜೆರಿ.  ಪೊಯ್ರ್ ರಾತಿಂ ತುಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಜಾ ತ್ಯಾ ಕರ್ಮಿ ಮಿತ್ರಾಂಲಾಗಿ  ಹಾಂವೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಫಕತ್ತ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳವ್ನ್, ಮ್ಹಜೊ ತೊ ಸೊಪುತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಹಾಂವೆಂ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲಿ... ಪುಣ್ ......” ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂನಾ.

 

“ತಾಣಿಂ ತುಕಾ ಮಾರ‍್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೆಂ  ಆನಿ ತುಂ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಜಯ್ತ್ ಫಾತೊರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ತುಜಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ತಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಿಂಯಾನ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ!”

 

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆಮ್ಚಾ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಶಿಕವ್ನ್, ‘ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಭಗ್ಸಿ’ ಸ್ವೀಟಿ ಥಂಯ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲೆ.

 

ತರ್‌ಯೀ ತಾಚೆಂ ಖರ‍್ಯಾ ಪಶ್ಚತಾಪಾಚೆಂ ದುಃಖ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ಬರ್ಫಾಪರಿಂ ಕರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

 

“ಜೆರಿ, ತುಜಾ ಫುಡಾರಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ತುಂವೆಂ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಕರ್ಗಾನಾಯೆ....” ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ.  “ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ!”

 

“ಕಸಲೊ ನಿಚೆವ್?”

 

“ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾ-ಬಾಂಧಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ಚೊ!”

 

“ನಾ ಸ್ವೀಟಿ” ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.  “ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತುಜೊ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್!”

 

“ತುಜ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ!”

 

“ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ”

 

“ಮ್ಹಜಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಡ್ತಲಿಂ!”

 

“ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ನ್ಹಯ್ ಸ್ವೀಟಿ.  ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್.....”

 

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ‍್ಲೊ.

 

“ತುಜೆ ಥಂಯ್ಂ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್.  ಹಾಂವೆಂ ಹಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಮೊರ‍್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಜಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ”

 

ತಾಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಉಮಾಳೆ ಉಬ್ಜಾಲೆ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲೊ.

 

“ನಾಕಾ ಸ್ವೀಟಿ ತುಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯೆ ಉಂಚ್ಲ್ಯೆ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್.  ತುಂ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬದ್ಲುನ್ ಘೆ.”

 

“ತುಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಯಿಂಚ್  ಫಾಯ್ದೊನಾ.  ಮ್ಹಜೊ ನಿಚೆವ್ ಕೊಣಾಯ್ ನಿಮ್ತಿಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್!”

 

* * * * *

 

ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಯೀ ತೆಂಚ್ ಪಾಸ್ಖಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

 

ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯೆ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಸ್ವೀಟಿಕಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ವೀಟಿಗೆಲ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಕ್ಕಾನ್ ಘರ್-ಜಾಂವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ!

 

ತವಳ್, ತವಳ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವೀಟಿ ಆಮ್ಚಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾಸ್ಖಾಂಚೊ ಉಮೊ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್, ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ಮ್ಹಜಾ ವೊಂಟಾಂಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಮೊತ್ಯಾಳೆ ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಕಿಡ್ಕಿಡೊನ್ ಹಾಸ್ತಾ! 

 

 

Welcome Bellevision.com
Comments on this Article
Josline, Bajpe Wed, July-30-2014, 11:59
Story was really interesting. I liked so much. Thank you
Philip Mudartha, Vakola, Mumbai Wed, April-23-2014, 8:47
Short story in the puppy love tradition of mid-seventies. The author writes knowledgeably of landmarks in his narrative; most are extinct today possibly symbolizing extinction of such rich girl loves poor boy day dreams...
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation 3 + 6  = 
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Ryan Intl Mangaluru
Maria Tours & Travels

Sunshine Pride
Sunshine Pride
Uzvaad Fortnightly
Uzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Tourist & visit visas for UAE
Palm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Arso
Mandavi Acropolis
Mandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Kittall.Com
Kittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS
ABL
Bluechem
BINT AL MULLOK
cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap Nike Roshe Run nike Roshe Run Uk 6 nike Roshe Run Uk Sale cheap gucci belts cheap Louis Vuitton Belts Fake Fendi Belts cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys discount nba jerseys wholesale nba jerseys cheap nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys