<p>ಎಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ‍ಅಶೆಂ...ಅಧುರೆಂ....</p>

ಎಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ‍ಅಶೆಂ...ಅಧುರೆಂ....


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

 

 

ಗಾಂವಾನ್ ಉಡ್ಪಿಚೊ, ಆಜಿತ್ ಪಿಟಾರ್ ಸೊಜ್ ಎಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್. ತಾಣೆ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಬಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, “ ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ “ (೨೦೧೦), “ಯೆ ಲಾಗಿಂ “ (೨೦೧೨) ಅನಿ “ತುಜಾ ವೆಂಗೆಂತ್ (೨೦೧೩). ’ತುಜಾ ವೆಂಗೆಂತ” ಅನಿ ’ಯೆ ಲಾಗಿ” ಹ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಗ್ಲೊಬಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎವಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಹಿ ಎಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

 

ಬರೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಅಜಿತಾನ್ ಸೆವಕ್, ಮಿತ್ರ್, ಟೀನೆಜರ್, ರಾಕ್ಣೊ ಆಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಲಿಖ್ಣಿ ವಾಪಾರ‍್ಲ್ಯಾ. ವಿನೊದ್ ಲೆಖಾನಾಕ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’ಚೆಂ ೨೦೦೩ ಸಾಹಿತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಪಾವೊ ಜಾಲಾಂ ಅನಿ ಸೆವಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ೨೦೦೪ ವರ್ಸಾ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ.

 

೧೯೮೧, ಮೇ ೨೩ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಜಿತಾನ್ ಎಮ್. ಬಿ. ಎ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲಿನೆಟ್ ಮರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸಾಸಂಗಿಂ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ. ತಾಂಚಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಬಳಾದಿಕ್ ಜಾಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ತಾಂಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ಖೂಬ್ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

 

 

 ************************************ 

 

 

ಎಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ‍ಅಶೆಂ... ಅಧುರೆಂ....

 

ಸೆಜಾರಿ ಲಾದ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಾಳೊನ್ ಯೆತಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲಾಚೆ ವಡ್ ವಾಜಾಪ್...

ವಿಧವ್ ಮೇರಿಬಾಯೆಚೆ ದಾಕ್ಡೆಂ ಭುರ್ಗೆ ಭುಕೆನ್ ಕರ್ತಾ ರಡ್ಣೆ ವಿಳಾಪ್....

 

ಲಾದ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂ ಪರ್ಮಳ್ ಪಾಸರ್ತಾ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಆನಿ ಫೊರಿನ್ಚೊ ಚಿವಾಸ್ ರೀಗಲ್ ಸೊರೊ...

ಮೇರಿ ಬಾಯೆಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಂವ್ಡೆತಾತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮಣ್ ಕೆಕಿಚೊ ಖಂಯ್ ಎಕ್ ಲಾನ್ ಚುರೊ....

 

ಲಾದ್ರಾಮಾಗೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾದೊಶಿ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಫೊರಿನ್ಚ್ಯಾ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ...

ಮೇರಿ ಬಾಯೆಗೆರ್ ಸೊಬ್ತಾ ಲಾದ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಕಸ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಕವರಾಂನಿ ವಿಣೊನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲೊ ವಾರೆ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ.

 

ಲಾದ್ರಾಮಾಚಿ ಭುರ್ಗಿ ಸೊಬ್ತಾತ್ ಮಿಸಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಫ್ರೋಕ್,ಸೂಟ್ ಆನಿ ಮಿಡ್ಡಿ..

ಮೇರಿ ಬಾಯೆಚಿ ಭರ್ಗಿಂ ನೆಸ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಪರ್ನೆ ಆಂಗ್ಲೆ ಆನಿ ಪಿಂಜೊನ್ ಶಿಂವ್ಲಲಿ ಚಡ್ಡಿ...

 

ಲಾದ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಾರ್ಟೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಪಾದ್ರಿಚೊ ಲಾಂಬ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ..

ಮೇರಿ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ತಾತ್ ದುಕಾಂ.......

 

ಲಾದ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಗೆರ್ ಕೆಕಿ,ಕುಸ್ವಾರ್ ಆನಿ ಖಾಣಾಂನಿ ಸೊಬ್ಚೆ ಮೇಜ್...

ಮೇರಿ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಭರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂಚಿಬರಿಂ ಫಾವೊ ತಿಚ್ ಚೆಟ್ನಿ ಆನಿ ಪೇಜ್...

 

ಲಾದ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಬರಿಂ ’ರೆಕೊರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್’ ದಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಮನೊರಂಜನ್ - ಪೊಕಣಾಂ..

ಮೇರಿ ಬಾಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಗೆಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಶೆಂ ಘಡ್ತಾ ತೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾಂ..

 

 

Welcome Bellevision.com
Comments on this Article
joy, Moodubelle Wed, January-1-2014, 2:04
nice...good one....
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation 6 + 4  = 
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Maatru Pratishtana
Infant Jesus Church, Pilar
Infant Jesus Church, Pilar

An Appeal

Maria Tours & Travels

Sunshine Pride
Sunshine Pride
Uzvaad Fortnightly
Uzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Ryan Intl Mangaluru
Tourist & visit visas for UAE
Palm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Arso
Mandavi Acropolis
Mandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Kittall.Com
Kittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS
ABL
Bluechem
BINT AL MULLOK