<p>ಪರ‍್ನೆಂ ತಳೆಂ</p>

ಪರ‍್ನೆಂ ತಳೆಂ


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
- ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ , ಮೈಸೂರ್

ಮ್ಹಜಾ ಸರ‍್ವ್ ರಾಟಾವಳಿಂಕ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ದೀವ್ನ್, ಮೈಸೂರ್ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ 250 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಾಂ.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಂ ಆನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಂ.


ಪನ್ನಾಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ಕೊಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ.  ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ನಾ. ತೆಂ ಘರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲಾಂ. 


ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್, ಬಾಪಯ್, ತ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ.


ತ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್-ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ.


ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಅನ್ಯೆಕ್ಯೆ ಕೂಶಿನ್, ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್, ‘ಕೊಡ್ಡ್ಯಮಲೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ‍್ಕಾರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾನ್.


ತ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಹಜರಾಂನಿ, ರಾಕ್ಸಾ ಕಸ್ತಾಚೆ ಲಾಂಭ್-ದೀಗ್ ರೂಕ್ ಮೊಳ್ಭಾಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸುರ‍್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ‍್ಣಾಂ ಸಮೇತ್ ರಾನಾ ಭಿತರ್ ರೀಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖರ‍್ಶೆತಾತ್!

ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ದಿಸ್ತಾತ್, ಗುಡೆ ಆನಿ ದೊಂಗೊರ್. ಫಾಜೆ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ, ತೆಂ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್  ‘ಪರ‍್ನೆಂ ತಳೆಂ’.

ತೆಂ ಘರ್, ತೆಂ ಸರ‍್ಕಾರಿ ‘ಕೊಡ್ಡ್ಯ ಮಲೆ’ ರಾನ್, ಘರಾಮುಕ್ಲೆ ತೆ ಗುಡೆ ಆನಿ ದೊಂಗೊರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ರಾಟಾವಳಿ ಮಧೆಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಉಪ್ಯೆತಾತ್. 


ತಾಂಚೆಂ ಸಂಗಿಂಚ್ ತೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ತಳೆಂಯೀ, ಶಿಮ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ!


ಗಿಮೆ ದಿಸಾಂನಿ ಉದಾಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ತಳೆಂ ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಗುಡ್ಯಾ-ದೊಂಗ್ರಾಂಚೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಉದಾಕ್ ಭರೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂಚ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ರಾವೊನ್ ತೆಂ ತಳೆಂ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಟಯ್ತಾ!


ಮೈಸೂರ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಶಹರಾಂತ್, ಪಯ್ಸಾ-ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೋನ್ ಉದ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ವಹಿವಾಟಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಗಳೊಭರ್ ಪುರೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಮ್ಹಜೊ ಜಲ್ಮಾ-ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ.
ಮ್ಹಜೆಂ ‘ಸೆಕ್ರೆಟರಿ’ ಲಿನಾ, ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ‘ಸರ್ ಆಜ್ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್ ತುಂವೆಂ ಸದರ‍್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೇಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕೊಮರ‍್ಸ್’ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.’
‘ತೀನ್ ವರಾರ್, ಬೆಮೆಲ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ.....’


‘ ಆಜ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ‍್ಚಾ ಮೊಡರ‍್ನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ.....’  ಇತ್ಯಾದಿ... ಸಾಂಗ್ತಾ.  ತರೀ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ. 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರುನ್, ಫಾಜೆ ಫಾತ್ರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಾ ತ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ‘ಝಳಾ-ಫಳಾ’ ಕರುನ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ!


ತ್ಯಾ ತಳ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಗಾಂಚ್ ಆಸಾ.


ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಘುಟ್ ತೆಂ ತಳೆಂ ಜಾಣಾಂ, ತೊ ಘುಟ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್!


*   *  *


ಕಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.


ಚಾಲಕ್ ರಘು ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್, “ಸರ್‌ತುಂ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡ್ಲಾಯ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್”  ಮ್ಹಣ್, ಮೌನ್ ಮೊಡ್ತಾ.


“ನಾ ರಘು, ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡೊಂಕ್ ನಾ.  ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ!”


“ಖಂಯ್ಚೆಂ ಘರ್ ಸರ್?  ಮೈಸೂರ‍್ಚೆಂ ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ....?”


ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಘರಾಚಿಯೀ ವಳಕ್ ಆಸಾ.


ಹಾಂವೆಂ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ತಾ. 


ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಆಸಾ.


ಆತಾಂ ಆಮಿಂ, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.


ರಘುಕ್ ಕಾರಾಸವೆಂ ಮಾರ‍್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ಸೊಡುನ್, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊಂಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ಘರಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ವೆತಾಂ.


ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಆತಾಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲಾಂ.


ಘರಾಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ನಿರ‍್ನಾಮ್ ಜಾಲಾಂ.


ಏಕ್ ದೋನ್ ವೊಣ್ತಿ ಅರ‍್ದ್ಯೊ ಕುರ‍್ಯೊ ಉಬ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್‌ಯೀ, ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಕೊಸ್ಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ವಾ ಕರ‍್ಗೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ತಿಂ ಜಿವಿಂ ಆಸೊನ್, ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ವಯ್ಭಾವಾನ್ ಝಳ್ಕಾತಾತ್!


ಹ್ಯಾ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಘರಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಸರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾ.


ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉಬೊ ಆಸ್ತಾ, ಅನ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಕೊಸಾಳ್ತಾ ತಾಚಿ ಕೂಡ್, ಧುಳ್ ಆನಿ ಮಾತಿ ಜಾತಾ!


ಬಾಂದ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ವೊಣ್ತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ತಾಂ.  ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ದಿಸ್ಚಾ ತ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಪಿಂಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚರ‍್ತಾ.  ತೊ ರೂಕ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ‍್ಗೊ  ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಹ್ಯೆಚ್ ಪರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಆಜ್‌ಯೀ ತಸೊಚ್ ಆಸಾ.


ತೆದ್ನಾಂ ತಾಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾವ್ಳೆ ಬಸೊನ್ ಕೆಂಕಾರ‍್ತಾಲೆ ಆಜ್‌ಯೀ ತೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಗಾಣಾಂ ಗಾಯ್ತಾತ್!


ಪಿಂಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ದೊಂಗೊರ್ ದಿಸ್ತಾ.  ತಾಚ್ಯೆ ತುದಿಯೆರ್ ಪಾಜೆ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್.  ಲಾನ್ಪಾನಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿ ನಿನಾ ಸಂಗಿಂ ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ದೆಂವೊನ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಖೆಳ್, ‘ಆಜ್‌ಯೀ ಖೆಳ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಳ್ಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಥೈಂಸರ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಉಟ್ತಾಂ.

ಪುಣ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಂ.


ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ದೊಂಗೊರ್ ಚಡೊನ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೆ ರಾಶಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಖರ‍್ಶೆತಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಸೊರ್ ನಾಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊ ಫಳ್ ಹೊ!


ಪುರಾಸಾಣೆವರ‍್ವಿಂ ಫಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ದಿಸ್ಚಾ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಕ್ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಚೊಯ್ತಾಂ.


ಪರ‍್ನೆಂ ತಳೆಂ!


ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಯೇವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಿರ‍್ಮಿರೊ ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತೆಂಚ್ ತಳೆಂ!


ಮ್ಹಜೆ ಕಬ್ಲಾತೆವಿಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ತಾತ್.


ತೆಂ ತಳೆಂ ತಸೆಂಚ್ ಆಸಾ.  ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಝರಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಬರ‍್ಫೂರ್ ಉದಾಕ್ ಭರೊನ್, ವಾರ‍್ಯಾಚೆ ಸಕ್ತೆಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಲಾರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಮಾರ‍್ತಾ.


ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಜಾಗಿಂ ಜಾತಾತ್.  ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಘುಟ್ ಹೆಂ ತಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ದೆಕುನ್, ಸದಾಂಚ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ - ಭಗ್ಣಾಂಚಿಂ ಲಾರಾಂ ಉಟಯ್ತಾ.


ಆಜ್‌ಯೀ, ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೊಡುನ್ ಹಾಡುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ಉಬೊ ಕೆಲಾ!


*   *  * 

 

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ದೊಗಾಂ ಚೆರ‍್ಕ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಂವ್ ತಿಸ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲೊಂ.


“ಎಕ್ಲೊ ಜಾಲೊ, ದುಸ್ರೊ ಜಲ್ಮಾಲೊ, ತಿಸ್ರೊಯೀ ಹೊ ಚೆರ‍್ಕೊಚ್ ಜಾಲೊ ಪುನೆ ಗೆಲ್ಲೊ.  ಹಾಕಾ ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ?”  ಅಶೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಪುರ‍್ಪುರ‍್ತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ರಜಾರ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಭರ‍್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲೆಂ.


ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಿನಾ!


ನಿನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾಣಿಯೆ ಪರಿಂ ವಾಡ್ತಾಲೆಂ.


ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯೀ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ.


ತೆಂ ವಾಡ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್‌ಯೀ ವಾಡ್ಲೊಂ ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ನಿನಾಕ್ ಸಾತ್!


ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯೀ ರಾನಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರುನ್, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರ‍್ಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಲ್ಯಾಂವ್!


ಲ್ಹಾನ್, ಲ್ಹಾನ್, ರೂಕ್-ಝಡಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹೊಂವಾ ಮುಸಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರ‍್ಚೊ,


ಫಾತ್ರಾಂಚೆ ರಾಶಿರ್ ಚಡೊನ್, ತಾಚೆರ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್, ತಾಕಾ ಫಾತೊರ್ ಉಡವ್ನ್, ತೆದ್ನಾಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಬ್ಚೊಂಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ದೆಖೊನ್, ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ‍್ತಾಲ್ಯಾಂವ್!


ಆಜ್‌ಯೀ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಚ್ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ತಳ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ಶಾಚೆರ್ ಉಬಿಂ ಆಸೊನ್, ತಳ್ಯಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ತಾಂವ್.


ನಿನಾ ಉಡಯ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಉಡಯ್ತಾಂ.


ಹಾಂವೆಂ ಉಡಂವ್ಚೆ ಫಾತೊರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆ ತರ‍್ನೆ ಮತಿಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭಗ್ಣಾಂ ಉದೆತಾತ್.


ನಿನಾಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೊಸೊರ್ ಉಬ್ಜತಾ!


ಪರತ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಡಯ್ಲಲೊ ಫಾತೊರ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ, ನಿನಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಭರೊನ್ ವಮ್ತೊಂಚ್ಯಾ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.


ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಜಾತಾ!


ದೆಖ್ತಾಂ, ದೆಖ್ತಾಂ ನಿನಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಧಡ್ಬಡ್ತಾ


ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ತಾ


ಬುಡ್ತಾ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾ!


*   *  *


“ನಿನಾ.....” ಹಾಂವ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ‍್ತಾಂ. 


ತೆಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್, ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಪರತ್ ತ್ಯಾ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಧಡ್ಭಡ್ತಾ.


ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬುಡೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾ.


ಪರ‍್ನೆಂ ತಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆಖೊನ್ ಹಾಸ್ತಾ,ಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ತಡ್ತಾ. 


ಯೆದೊ ವಡ್ಲೊ ಜೀವ್ ಮ್ಹಜೊ, ಘಾಮಾನ್ ಮುದೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯೀ ಹಾತಾಂನಿ, ಮ್ಹಜೆಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮುಖಮಳ್ ಲಿಪವ್ನ್, ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ತಾಂ! 

 

   

- ವಲ್ಲಿ , ವಗ್ಗ , ಮೈಸೂರ್                                                                       

[ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಬೂಕ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಂಕಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತೋ ]

Welcome Bellevision.com
Comments on this Article
Wilma, Bantwal Tue, June-4-2013, 11:47

Good narration sir.nice story.

Alka Miyar, Kulshekar Sun, June-2-2013, 1:12
Awesome comparison. Ekh povtin baalyacha disank patin voson aylya borin zalen... bov apurbhayechi kavita..
Ronald Sabi, Moodubelle Sun, June-2-2013, 12:50

Dear Vally Vagga, Beautiful expressions! I thoroughly enjoyed it and also the bad dream explained in unique way! Every one must agree with realistic punch line in the midst of your thoughts: ....... ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉಬೊ ಆಸ್ತಾ, ಅನ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಕೊಸಾಳ್ತಾ ತಾಚಿ ಕೂಡ್, ಧುಳ್ ಆನಿ ಮಾತಿ ಜಾತಾ!

Alphonse Mendonsa, Pangla Sat, June-1-2013, 1:18
Vally Vagga Sir is known for his wonderful short stories and this is one of the best. I wonder is it a true story?? in any case.. great narration of our village and pond.. Porne Thallem is too good to swim and enjoy..
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation 6 + 5  = 
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Maatru Pratishtana
Infant Jesus Church, Pilar
Infant Jesus Church, Pilar

An Appeal

Monthi Fest - 2017
Monthi Fest - 2017 Album

Albums around the world

Maria Tours & Travels

Sunshine Pride
Sunshine Pride
Uzvaad Fortnightly
Uzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Ryan Intl Mangaluru
Tourist & visit visas for UAE
Palm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Arso
Mandavi Acropolis
Mandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Kittall.Com
Kittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS
ABL
Bluechem
BINT AL MULLOK