<p>ಕವಿತಾ: ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ</p>

ಕವಿತಾ: ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
By Baptist Sequeira

 

  

 ಕವಿತಾ: ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ 
 


ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

 

ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ
ಪೂನ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ?


ಪುಂತಿಂಗೊಳ್ ಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್oಡಾ ಪುಚ್ಚೆಲಾ ಉಪಾಶಿ ಬೂರುಂಡ್ಗೆ
ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದಿಂತ್ ರೊಂಬ್ಲಾ ಉಸ್ಕಾರ್ ಯೆಕಾ ಅಕಾಂತಚೊ, ಸುಸ್ಕಾರ್ ಯೆಕಾ ನಿರಾಶೆಚೊ
ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ
ಪೂನ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ?


ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ, ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಫೆಸ್ತ್ ಗೆಲಾಂ ಬಿಜೊನ್
ಬಾಕಿ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗೊಣ್ ಸಾಂತಾಕ್, ಲಿಪ್ಲಾ ಕರ್ಬೊಂಳ್ ಪಾತಿ ಕಣ್ಸಾ ಪೊರ್ಮೊಳ್
ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ
ಪೂನ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ?


ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಣಾ ಗುತ್ಯೊ ಪಾಲೆವ್ನ್ ತಿಳ್ತಾತ್
ಬೊಂತಿಗೊಳಾಚಾ ದಾವೆನ್ ಸುಕೊನ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಪೊಟಾಕ್ ಪೊಡ್ತಾ ಫಾತೊರ್
ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ
ಪೂನ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ?


ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಂಬ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಜೊಡೊನ್ ಕುಸ್ತಿತ್
ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ದಾಟ್ ಖಾತಿರ್ ಪೊಣ್ಸಾ ಪಿಲೊ ಕೆದ್ನಾ ಪುಟಾತ್?
ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ
ಪೂನ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ?


ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಸುಗ್ಗಿ ಬಿಜೊನ್ ಪೊಟಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ
ತೀಳ್ ಮೂಗ್ ಉಡ್ದಾ ಸಾಂಗೊ ಜಾಡಾರ್ ಕುಸೊನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಗಾಣ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ
ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ
ಪೂನ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ?


ಪೂನ್ ನಂಯ್ ದೇವಾ ಉಣೆ ಜಾಲಾಂ, ಶಾಥಿ ತುಜಿ ಮೊನ್ಸ್ಯಾಕ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ
ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಮೋಗ್ ದೆವ್ಲಾ, ಸುಕಿ ಭುಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ ಸುದಾರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.
ದೆಕುನ್oಚ್ ಆಂವ್ದುಂಯ್ ಪುಂತಿಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

 

 

  

 

 

Welcome Bellevision.com
Comments on this Article
Francis J. Saldanha, Moodubelle / Bahrain Sun, March-3-2013, 12:22
The entire Konkani language articles, poems / kavithas which have been published on BV recently and quite a few are on the pipeline especially from Fr. Dennis Castelino (Kolva saib). It goes to show that there are some very good creative Konkani writers who can really contribute on BV with innovative Konkani articles. Nice and meaningful poem dear Baptist. Waiting for the next one!!!
olwin quadras, shankerpura / bahrain Wed, February-20-2013, 2:28
Dear Baptist wonderful creation very nice keep it up......
NAVEEN MENDONCA, PAMBOOR/BAHRAIN Tue, February-19-2013, 7:44
Very Nice poem Mr. Baptist...... Good one...Keep Writing....
ದಿನೇಶ್ ಗ್ರಾಸ್, ಬೈಂದೂರ್ (ದುಬಾಯ್) Mon, February-18-2013, 11:19

ಸಂಸಾರಾಚಾ ರಚನೆ ಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಚಾ ಶ್ಯಾಥೆಕ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ವಸೊಂಕ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ. ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಿ ಮನಿಸ್ ದಿಸಾನ್ದೀಸ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಂ . ರುತು-ಕಾಳ್ ದೆವಾನ್ ಎಕ್   ನಿರ್ಧಿಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಮನ್ಶಾಚಾ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಜಿವಿಚಾ ಬರೆಪಣಾಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಜೀವನಾಚಾ ಸಮತೋಲನಾಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್ . ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಗಡ್ ಮಿರ್ವಾತಾನಾ ದೇವ್ ಹೆಂ ರುತು-ಕಾಳಾಚೆ ಸಮತೋಲನ್ ವಿಭಾಡುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ? ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೆ ಕವನ್ , ಕವಿಕ್ ಅಭಿನಂದನ್.

Alphonse Mendonsa, Pangla/Abu Dhabi Mon, February-18-2013, 12:57
Hi Baptist, wonderful creation. you have put the words very poetically and used good vocabulary. great. well said and very nice poem on Pointhugold Pavs. keep it up..
Melwyn D Souza, Dubai/ Udupi Mon, February-18-2013, 11:14
Dear Baptist, your narration about the unseasonal rain is very interesting. Good one!! keep writing kavithas.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation 6 + 6  = 
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Maatru Pratishtana
Infant Jesus Church, Pilar
Infant Jesus Church, Pilar

An Appeal

Maria Tours & Travels

Sunshine Pride
Sunshine Pride
Uzvaad Fortnightly
Uzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Ryan Intl Mangaluru
Tourist & visit visas for UAE
Palm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Arso
Mandavi Acropolis
Mandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Kittall.Com
Kittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS
ABL
Bluechem
BINT AL MULLOK