<p>ರಿಕ್ಶಾವಾಲಾಚೊ ತ್ರಿಯೇಕ್ ದೇವ್</p>

ರಿಕ್ಶಾವಾಲಾಚೊ ತ್ರಿಯೇಕ್ ದೇವ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

 

 

 ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ, ಇಜಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯು ತವಳ್ ತವಳ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್,  ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಚ್ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಚ್ಯಾ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್  ಆಂಡ್ರ್ಯು ಏಕ್ ಕವಿತಾವೋಳ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಫುಡಾರಾಂತ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಸವೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್.

 ಬಾಂಯ್, ಆಬಾಚೆಂ ಘರ್, ವೊಳಿ  ತಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಶೆತ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಘುಂವ್ಡ್ಶಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರು. ಜಶೆಂ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ವಾಟ್ ಕವಿತಾ. ವಳೂ ವಳೂ ವಾಳ್ ವಾಳ್ಯಾ - ತಾಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ಹೊ ಜಮೊ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಆತಾಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಇಜಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್  ಇಜಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಚೊ ತೋ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪನ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ದೆವಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಬೊರೈಲಾಂ.

 

 ಕವಿತಾ: ರಿಕ್ಶಾವಾಲಾಚೊ ತ್ರಿಯೇಕ್ ದೇವ್

 

ಈಶ್ವರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಾ
ಕೊಣ್ ವರ್ತೊ ಹಾಂಚೆ ಮದ್ಲೊ
ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತಾಪ್ಲೊ
ರಿಕ್ಶಾವಾಲೊ.

 

ಝಳ್ಜಳಿಕ್ ಪಾಯ್ನೆಲಾಂತ್
ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್ ತೇಗ್ ದೇವ್
ಪರ್ಮಳ್ತಾ ಕಳ್ಯಾಂ ಝೆಲೊ

 

ಕೇಸರಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಚಾರಿ
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್?

 

ಕುಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್
ದಿಸಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಈಶ್ವರ್ ಪಯ್ಲೊ?
ದೇವ್ ತುಜೊ ಮೊಸ್ರಾಳೊ?
ತಾಪ್ಲೊ ರಿಕ್ಶಾವಾಲೊ...

 

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಚಾರಿ
ಈಶ್ವರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್?

 

ಕಪಟಿ ದೀಶ್ಟಿಕ್
ದಿಸಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮದ್ಲೊ
ದೇವ್ ತುಜೊ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೊ?
ತಾಪ್ಲೊ ರಿಕ್ಶಾವಾಲೊ....

 

ಬ್ಯಾರಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಚಾರಿ
ಅಲ್ಲಾಕ್ ಕಶೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್?

 

ಅಂದ್ಳೆ ದೊಳೆ
ದೆಕಾನಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಕ್?
ದೇವ್ ತುಜೊ ಉಳ್ಟೊ?
ತಾಪ್ಲೊ ರಿಕ್ಶಾವಾಲೊ...

 

ಸಾದೊ ಮನಿಸ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ವಿಚಾರಿ
ತೇಗ್ ದೇವ್ ಜಾಲೆ ಕಶೆ ಏಕ್?

 

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ ಮಸೀದೆಕ್
ದೆಕ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಅಲ್ಲಾಕ್?ಚ್
ದಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ.
ಪತಿಣ್ ಹಿಂದೂ ವೆತಾ ದೇವಾಸ್ಥಾನಾಕ್
ದೆಕ್ತಾ ತೆಂ ಈಶ್ವರ್ ದೆವಾಕ್?ಚ್
ಉಜ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ.
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ವಾಚ್ಲಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಾಳಾಂತ್
ಜಿಯೆತಾಂ ತಾಚಾ ತತ್ವಾಂಕ್
ದೆಕುನ್ ಕೀಸ್ತ್ ಜಿಯೆತಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ.

 

ಈಶ್ವರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಾ
ಆಮ್ಚೆ ತ್ರಿದೇವ್ ತ್ರಿಯೇಕ್
ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಹಾಸ್ಲೊ
ರಿಕ್ಶಾವಾಲೊ...

  

 

  

 

 

Welcome Bellevision.com
Comments on this Article
A Saldanha, Belman Fri, August-31-2012, 3:23
Good one Andrew, keep it up!!!!!It is hightime we ll realise that we are human beings first, religion was man made.
Charles D Mello, Pangala Fri, August-31-2012, 12:08
Dear Andrew...very nice meaningful poem. I really enjoyed this. Hope it will be published in all the web media and many of them can read.
Baptist Sequeira, Belle Thu, August-30-2012, 1:29
Great Thought Mr. Andrew L D cunha.
juze vas svd, Uppinakote/Indore MP Wed, August-29-2012, 1:13

ರಿಕ್ಷಾ ಆಸಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್.
ಜಾತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಎಕಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್
ಬೊರೆಂ ಕವನ್ ಘಡ್ನ್ ಜಾಲಾಯ್ ತುಜಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತುಂ ಪ್ರವಿಣ್
ಶ್ರೀ ಆಂದ್ರು, ಶಾಬ್ಬಾಸ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾಂವ್ನ್ ದೇವ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಜಾ ವ್ರತ್ತೆಂತ್ ರಾಕೊಂದಿ.

Alphonse Mendonsa, Pangla/Abu Dhabi Tue, August-28-2012, 11:34
Sir Andrew. Supper Poem written based on the current situation. Today we are so much divided in the name of religion and humanitarian and brotherhood values are vanished. This poem is a wake up call to all of us. after all we are all one under the sun but politics, system and greed for power divided us. thanks for your first poem in Bellevision and I am sure our readers will enjoy it. Hats off to you sir for this wonderful poem. Please continue sharing with our readers.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation 5 + 6  = 
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Ryan Intl Mangaluru
NEW IYENGAR BAKERY
IYENGAR BAKERY

OPENED IN MOODUBELLE

Vibez

Vibez Estates

Land for sale near Polali
Land for sale near Polali
Property Advertisement
Property Advertisement

Land for sale at Kuppepadav

Maria Tours & Travels

Sunshine Pride
Sunshine Pride
Uzvaad Fortnightly
Uzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Souza Cashews
Power Care
Nissi Infinity
Tourist & visit visas for UAE
Palm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Arso
Mandavi Acropolis
Mandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Kittall.Com
Kittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS
ABL
Bluechem
BINT AL MULLOK