<p>ಉಟ್ ಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್</p>

ಉಟ್ ಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

 

 

ಲವೀನಾ ನಜ್ರೆತ್, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕಾನಿ ಅನಿ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವೆಬ್ ಪೊರ್ಟಾಳಾನಿ ಜಳ್ಕಂವ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ನೆಕೆತ್ರ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಭೊವ್ ಚ್ಚ್ ಆತುರಾಯ್ ಅನಿ ಆಸಕ್ತಿ.  ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಣೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಅನಿ ತಾಚಿ ಶಾತಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಧಾಕೈಲ್ಯಾ.  ಗಾಂವಾಂತ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಪಿಗ್ಗೆಜಿಚೆಂ ಅತಾಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ಸಿಧ್ದ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್, ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ.  ತಾಣೆ ಬಿ.ಕೊಮ್ ಪದವಿ ಜೋಡ್ನ್, “ ಆನಿಮೇಶಾನ್ ಅನಿಂ ವಿಶುವಲ್ ಎಫ಼ೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೆಬ್ ಡೆಸಾಯ್ನಿಂಗಾಂತ್ ಪದ್ದ್ಯುತ್ತರ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ.  ಹಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಅನಿ ಸದಾಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಉರ್ಭೆವಂತ್, ಖಾಲ್ತಿ ಅನಿ ಹಸನ್ಮುಕಿ ಯುವಕಿ.
 
ತಿಚಿಂ ಥೊಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ತರ್, ತಿಚೆಂ ಪೈಲೆಂ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬೆಳ್ಳೆವಿಜಾನ್.ಕೊಮ್ ಹಾಚೆರ್ ಭುಮಿಚಿ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿಂ  ವಿಡಂಬನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಜೋಕರ್ ನಾಂವಾಕಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ದುಸ್ರೆಂ “ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂತ್ಲಿ ಸುಕಿದಾಡ್” ದಾಯ್ಝ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಬ್ ಸಾಇಟಿರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅನಿ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೈ, ಹಿಚೆ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ದಿಶ್ಟಿಚೆ ಕವನ್ “ ಲಾಕ್ ಮೊಲಾಚಿ ಘಡಿ “ ಹಂಗಾಸಾರ್  ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ. ಅಮಿ ಕುಶಿ ವರ್ತಾಂವ್ ತಿಚೆ ಅನ್ಯೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕವಿತಾ   “ಉಟ್ ಲ್ಲೆಂ  ವಾದಾಳ್ “ ಆಯ್ಚಾ ಅಮ್ಚಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಪರಿಸ್ತೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಬೊರೈಲಾಂ ತೆಂ“ ಆಯ್ಲೆವಾರ್  ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ  “ದೈವಿಕ್ ಅಮ್ರತಚೆರ್” ಪ್ರಗಾಟ್ಲಾಂ ತೆಂ ಪರ್ತುನ್ . ಆಮಿ ಪರ್ಗಾಟ್ತಾಂವ್ ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ .  ತಿಚಿಂ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಅನಿ ಲೆಖಾನಾಂ ಆನಿ ಮುಖಾರೀ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ವಾಳ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್ ಅನಿ ಲವೀನಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಅಖಂಡ್ ಜೈತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

 

 ಕವಿತಾ: ಉಟ್ ಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್

 

 

ದೊಳ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಶಾಯ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ
ಮುಕ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಮಂದ್ ಜಾಲಾ,
ಸುರ್ಯಾ ಕೀರ್ಣಾನ್ ಧರ್ಣ್ ತಾಪ್ಲ್ಯಾ
ಪುಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೀರ್ಣ್ ದಾಟ್ ಜಾಲಾಂ


 
ಶೆತಾ ಭಾಟಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್,
ದೆಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್,  ದೊಳೆ ಲಾಲೆತಾತ್ ತರೀ,
 ಪಾಚ್ವಿ ಧರ್ತಿ ಸುಕ್ಯಾ ಧರ್ತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಜೆವ್ನ್
ನರ್ಗಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಭೊಗ್ತಾ.


 
ಗಾದ್ಯಾ ಮೇರ್, ಕುಮೆರ್, ಶೀತಲ್ ಹವ್ಯಾಕ್
ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿನ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ.
ಜೋತ್ ನಾಗೊರ್, ಕಳ್ಶಿ, ಶೆರ್ ಪಾವ್
ಕೇವಲ್ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್


 
ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಧರ್ತೆಕ್ ಕಾಂಡುನ್ ಬೆಂಡ್ಚ್ಯಾ
ಕಂಪೆನಿಚಿ ಬಿರೆಂ ವಾಡ್ಚೆಂ ಹೆಂ
ದೆಕ್ತಾನಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿ ಉಟ್ತಾನಾ
ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯ್ತಾನಾ,
ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ.

 

 

  

 

 

Welcome Bellevision.com
Comments on this Article
Music Henry, Pamboor Tue, February-26-2013, 2:33

Nice poem Lavina.

Alphonse Mendonsa, Pangla/Abu Dhabi Thu, August-23-2012, 9:35
I liked this poem Lavina. You have great vision on environment and your observation and narration of our current city life is wonderful. Keep writing and let not your pen rest... good poem..
Wilson D Cunha, Permude/Kuwait Tue, August-21-2012, 11:48
Good Job Lavina,keep writing,wish you all the best. may god bless you.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation 1 + 3  = 
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Ryan Intl Mangaluru
Maria Tours & Travels

Sunshine Pride
Sunshine Pride
Uzvaad Fortnightly
Uzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Tourist & visit visas for UAE
Palm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Arso
Mandavi Acropolis
Mandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Kittall.Com
Kittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS
ABL
Bluechem
BINT AL MULLOK
cheap nike nba jerseys wholesale nike nba jerseys discount nike nba jerseys cheap nike nba jerseys wholesale nike nba jerseys discount nike nba jerseys cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys discount nfl jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap Nike Roshe Run nike Roshe Run Uk 6 nike Roshe Run Uk Sale cheap gucci belts cheap Louis Vuitton Belts Fake Fendi Belts cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys discount nba jerseys wholesale nba jerseys cheap nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys