<p>ಸೊಭಿನಾಮಿ</p>

ಸೊಭಿನಾಮಿ


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

 

 ಕಾಣಿ:  "ಸೊಭಿನಾಮಿ" 

 


ಲೇಖಕ್: ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ಬೊಳಿಯೆ

ಕಾಲ್ಚ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್  ಏಕ್ ಲೇಕ್ ವೊತ್ತಾಲೊ.. ಕಠೀಣ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ.., ಝಡ್ ವಾರೆಂ. ನಂಯ್ ಭರೊನ್ ಬೊಯ್ಲಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಚಡಲ್ಲೆಂ..! ಏಕ್ ಸಾಗೊರ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ .. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆವ್ರ್!

 

ಅನಿ ಥಂಯ್.. ಧಾ ಬಾರಾ ಮಾಡಾ ತೊಟಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಲ್ವಾಂಚೆಂ ಘರ್, ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿರ್ ವೊವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನೀ‍ಂ ಪೊಂವ್ತಾಂಲೆ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಾಕೆಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಬೆದ್ಮಿನ್ ಅನಿ ಸೀನಾ ಪೂಜಾರಿನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚೆ ವಾಶೆ ಸುರ್‍ಯೆಲ್ಯಾತ್, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಪುಣಿ ಬದ್ಲಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಣಿಂ.

 

ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂಚೊ ಗುಡ್, ದೊನ್ ಕೊಂಬಿಯೊ, ಚಾರ್ ತಲ್ಕಾಂ, ಏಕ್ ಕೊಂಬೊ. ಚಾರ್ ಪಿಲಾಂ, ಗುಡಾ ಭಿತೆರ್ ಗೊಬ್ರಾರ್ ಕುರ್ವತಾಲಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಪೊಳೆಂ ಆಡ್ ದವರುನ್ ಫಾತೊರ್ ತಾಕಾ ವೊಣ್ಕೊನ್ ದವರ್ಲೊಲೊ. ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಧಿಂ "ಅಲ್ಪುಚ್ಚೆನ್"  ವಡ್ಲ್ಯಾ "ಕೆಂಚಿ ಉರ್‍ಯಾಕ್" ವೋಡ್ನ್ ವರ್ತಾನಾ, ಗುಡಾಚ್ಯಾ ಪೊಳ್ಯಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಆಡ್ ದವರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವೊಚ್ಚ್ ಅಸಲ್ಲೊ...!

 

ಕುರ್‍ವ್ಯಾಂತ್ ಗೊಣಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಕೊಲ್ಗೆಂ ನಿದ್ಲಾಂ, ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆಂ ತೆಂ! ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ತೊಚ್ಚ್! ಸಾರ್ಕೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಗ್ಲಾಂ. ಭಿತೆರ್ ರಾಂದ್ಣಿ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾಜಾರ್ ನಿದ್ಲಾಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂಕ್ ರಾಂದ್ಣಿಚಿ ಉಬ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿತಾಲಿ ತಾಕಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಟಾರ್‍ಲಿ, ಮಾಣ್ಕೆ ಆರಬ್ಬಾಯೊ ದಿತಾಲೆ. ದೆವಾಕ್ ಹೊಗಾಳ್ಸಿತಾತ್ ವ ದುರ್ಸತಾತ್ ತೆಂ ನೆಣಾಂ.

 

ಏಕ್ ಚಿಮ್ಣಿ, ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಸಾಹಸ್ ಕರ್ತೇ ಅಸಾ. ಅನಿ ತಿ ಏಕ್ ಪಾವಣ್ಸಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿ ಬಾಗೆಟಿ ಕೂಡ್, ಕಾತಿ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಪಡೊನ್ ಪಾಟ್ ಬಾಗ್ವಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ. ಏಕ್ ಸುತಾಚೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಆಂಗ್‍ಭರ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಸೊಡುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ. ದೆಗೆನ್ ಪಾನ್ ಪೊಡಿಚೆಂ ಹರ್‍ವಣ್ ದವರುನ್, ಅಲ್ತಾರಿಕ್ ಮುಖ್ ಕರುನ್ ಆಮೊರಿ ಕರ್‍ತೆ ಆಸಾ.

 

ತಿ ಸೊಭಿನಾಮಿ!

 

ಅಲ್ತಾರಿಕ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್. ಏಕ್ ಖುರಿಸ್ ಅನಿ ಏಕ್ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚಾ ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂತ್. ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ರಾಮ್ ಆನಿ ಕಣ್ಶಿಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಉಂದ್ರಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಾತ್ ಕರ್ಲಾಯ್ಲಾಂ. ಪವಿತ್ರ್ ತೆಂ. ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ತೊಚ್ಚ್.. ಅಲ್ತಾರಿಚೊ...!

 

ಯೇ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊಂನಿ.. ಪಾವ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ..! ಅನಿಕೀ ಮ್ಹಕಾ ರಡಯ್ನಾಕಾ. ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತ್ ದುಃಖಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಗಳಯಿಲ್ಲಿಂ. ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತುಕಾ ಬೆಟಯಿಲ್ಲಿಂ?!.  ಕಿತ್ಯಾಕ್.., ತುಂ ತ್ಯಾ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಉಬೊ ಅಸಾಯ್?! ದೆವಾ ಚಾಕೊರ್ ತುಂ!. ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ತುಂ.. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತುಂ ದೇವಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾವಾಯ್ತಾಯ್ ವ ನಾ? ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಯ್ ವ ನಾಂ? ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ? ಅನಿ ದೇವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾ?!

 

ಕಿತ್ಲೆ ಜಾಯ್ತ್ ಏ ಆಲ್ತಾರೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತಾ, ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತೇ ಆಕ್ಲಾಸ್..?! ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾಂಕ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಾಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ತರೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ನೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ?!. ಹಾಂವೆಂ ತರೀ ಕಸಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್ಲಿ? ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಕಾ. ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಚೂಕ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಖೊಮ್ಟಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚೂಕ್? ತಾಂತುಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. "ಸಾತ್ವೊ" ತಿ ಚೂಕ್? ಸಂಸಾರಾಕ್ ನಿಯಮ್ ತರೀ, ತ್ಯಾ ಆದಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಏವೆನ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಫಳ್.. ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾನ್ ಪರತ್ ಅನಿ ಪರತ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್? ತ್ಯಾ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಳಾಚಾ ಏಕಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಘೆವ್ನ್ ನೋವ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ರುಪಿಂ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್? ಆನಿ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ರಚ್ನಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಸೊರ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಖೊಂಚಾಯೆಲ್ಲೆಂ, ತೊ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಕಾ ಸಾಂಡುನ್.. ಅನಿ ಮ್ಹಜಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಅಡ್ವಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಫಳಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ!

 

ಅಲ್ತಾರಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಯೇ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿ, ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಕಾ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಮ್ ಕರುನ್, ಕೊಣಾ ಘರಾ ಸಾರೆಂ ಕಾಡುಂಕ್, ಬೆಸಾಯ್, ಖೊಲಿ ಜಾಡುಂಕ್, ಕಾಂಟಿ ಕಾತ್ರುಂಕ್, ಭಾತ್ ಲುವೊಂಕ್ ದಿಸ್ ಆನಿ ರಾತ್. ಕುಟ್ಮಾ ಫಳಾಕ್ ಫೊಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕಾಚ್ಚ್ ನಿಭಾನ್. ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್? ಅನಿ ತೊ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆಂ ಬೇಗ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೊ! ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗೀಟ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ’ಶಾಸ್ತ್ರಿ’ ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್, ಘರ್, ಇಸ್ಕೊಲ್, ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಕುಡ್ಕೊ ’ವಿನ್ಸಿ’ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ದಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾಂ ಆಕ್ಲಾಸಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ರಡಲ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ? ತುಕಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾತಿ ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಂತಾ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಇಗರ್ಜ್ಂತ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ದೊನ್‍ಯ್ ಕಡೆ ವಾತಿ ಪೆಟೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾಂ. ತುಂ ದಿಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಯ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾಂ? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಯ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾಂ? ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತುಕಾ ವೇಳ್ ನಾಂ?!

 

ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ತುಜ್ಯೆಲಾಗಿಂಚ್ ಮಾಗ್ತಾತ್‍ಗಿ ಕಿತೆಂ? ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರೊ ಸಾಂತ್ ನಾ? ಪುಣ್ ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಏ ಸಾಂತಾ.. ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ. ಏಕ್‍ಚ್ ಘರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ವಿನ್ಸಿಕ್ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಪಾಟಿಂ ದಾಕಯ್..! ನಾಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೋರ್ನ್ ದಾಡ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಮೋರ್ನ್ ದಾಡ್!! ಹೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂ ತರ್, ಪಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚಿ ಆಮೊರಿ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ತ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಅಸ್ಚೊನಾಂಯ್! ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಧರ್ಮ್. ನಾಕಾ ಹೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ..! ಜಿಣ್ಯೆ ಅಕೇರಿ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಫಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಹಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತಾವಿಣ್ ಜಾತೆಲಿಂ..!

 

ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಫುಂಕ್ ಮಾರ್ಲಿ ತಿಣೆಂ.. ಕಾಳೊಕ್ ಭರ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಘರ್‍ಯಾಂತ್. ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಂತ್ ಘರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಬರ್ತಲೊ. ಪಾವ್ಸ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿನಿಂ ವೊತ್ತಾಲೊ! ಝಡ್‍ವಾರೆಂ ವಾಳ್ತಾಲೆಂ..!

 

ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಕೊಂಬೊ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಸಾದ್ ಆಯ್ಕೊಲೊನಾ. ಘರಾಂತ್ ಕೊಲ್ಗೆಂ ನಾ! ಆಲ್ತಾರಿಚೆರ್ ಸಾಂತ್ ನಾ! ಜೀವಿ ಆಸಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ನಿರ್ಜಿವ್ ಕುಡಿರ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಾಂದಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ! ಸಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್! ಪಾಕ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಡ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾ!!

 

ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ.. ಸಾಂತ್ ಭಿಂಯೆಲೊ?! ವ ತಾಣೆಂ ಸೊಭಿನಾಮ್ಯೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ....?!!

 


ವಿ. ಸು.: ಹಿ ಕಾಣಿ ದಾಯ್ಜ್.ಕೋಮ್ ಹಾಚೆರ್ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ!

 

 

 

 

Welcome Bellevision.com
Comments on this Article
Stephan Dsilva, Mulki/abudhabi Wed, October-27-2010, 6:16
bove bori kani..sannu dattu
Vivek, Mangalore / Doha Sat, October-23-2010, 9:57
Sannu Bhav, neez ghadithancho ugdaas ailo. Pavshilya deesani aslo anubhav laan asthana zallo.
BENET NAVITHA MORAS, MANGALORE,KUWAIT Tue, August-24-2010, 2:02
waw Mr.Sannu Monis what story loved it y it happened with sobinami y she died n y she didnt get her son back pls continue this story
JOVIN RODRIGUES, DUBAI Mon, August-23-2010, 5:28
ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ತರೀ ನೀಜ್ ಘಡೀತಾಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾಲೊ.ವಿವರಣ್ ಭಾರೀ ಅಪೂರ್ಬಾಯೆಚೆ೦. ವಾಚ್ತಾ೦ ವಾಚ್ತಾ೦ ಅತ್ರೆಗ್ ಮುಕಾರ್ ಕಾಲೆ೦ ಜಾತಾಗೀ ಮುಣ್. ಸನ್ನು ಬಾವ್, ಸೊಭಿನಾಮಿಯೆಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊತಿ೦ತ್ ಖ೦ಸೊ೦ವ್ನ್ ದವೊರ್ಲೆ೦ಯ್ ತುವೆ೦ ! ಬೊರೆ೦ ಮಾಕ್ತಾ೦ ತುಕಾ ಅನಿ೦ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್.ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೇಯ್ತಾ೦ ತುಜ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣೀ೦ ಸೆವೆಕ್.ತು೦ಮ್ಚೆ೦ ಬೊರಾಪ್ ಬೊರೆ೦ ರುಸ್ತಾ. ಬೊರೊ೦ವ್ ಚ್ ರಾವಾ.ಜಾ೦ವ್ದಿ ಬೆಳ್ಳೇ ವಿಜನ್ ಎಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೀ೦ ವೆಬ್ ಸಾಯ್ಟ್.
Linet Noronha, Mumbai Sun, August-22-2010, 10:48
sannu baba....very good story keep it up......
clement menezes, moodubelle/kuwait Sun, August-22-2010, 12:10
Sannu baba tuka raas raas ullas,konkani manyata divas terpen
Richard saldanha, Shirthady/Israel Fri, August-20-2010, 12:28
I remembered my grand-mother throughout the story. very good, wish you all the best.
Bhotam Boliye, Moodubelle/ Israel Fri, August-20-2010, 9:46
Aaj Konkani Maanyatha Divas aacharsithana Sannu Baaban SOBHINAMI parath vasunk avkaas korn dillyak raas raas ullas... Jai Konkani Maatha..!
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation 8 + 7  = 
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Maatru Pratishtana
Infant Jesus Church, Pilar
Infant Jesus Church, Pilar

An Appeal

Monthi Fest - 2017
Monthi Fest - 2017 Album

Albums around the world

Maria Tours & Travels

Sunshine Pride
Sunshine Pride
Uzvaad Fortnightly
Uzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Ryan Intl Mangaluru
Tourist & visit visas for UAE
Palm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Arso
Mandavi Acropolis
Mandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Kittall.Com
Kittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS
ABL
Bluechem
BINT AL MULLOK