<p>ತಿದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್</p>

ತಿದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
Bhotaam, Boliye

ನವೆಂಬರಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೋತ್ಸವ, ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಿತಾತ್ ತರ್, ಆಮಿಂಯೀ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಭಾಸ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಟೆಲ್‌ಅವೀವ್ ಕೆ.ಕೆ. ನಿಲಯಾಂತ್ (ಕಾಸರಗೋಡ್-ಕುಂದಾಪುರ) ಅಕ್ತೋಬರ್ ೩೦ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಬ್ಬಾತಾಚ್ಯಾ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ. ಭರ‍್ತಿ ಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಎಕಾಚ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚೊ ಗೂ-ಮೂತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ರಜೆರ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಆನಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಆಲಿಸಾನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಅಲಿಸಾಚೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಬರ್ತ್‌ಡೇ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ! ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆರಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ರೂಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಸ್ ಸುಟಿ ಕರ‍್ಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ೬ ಕಿ.ಲೊ. ದುಕ್ರಾಮಾಸ್, ಧಾ ಕಿಲೊ ಕೊಂಬಿ ಆನಿ ೪ ಕಿ.ಲೊ. ಬಿಪಾಮಾಸ್ ಟೇಬಲಾರ್ ದವರ‍್ನ್ ಹಾಂವ್, ಟೆನ್ಶನ್ ಬೊನಾ ಆನಿ ನೈಂಟಿ ನವೀನ್ ತೀನ್ ವ್ಹಡ್ ಸುರಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಸ್ ಸುಟಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರಿಯೊ ಪಾಜುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ. ನೈಂಟಿ ನವೀನಾಕ್ ಮಧೆಂ-ಮಧೆಂ ಬ್ರೇಕ್. ಪೆಗ್ಗ್ ಕರುಂಕ್! ಕಶೆಂಯ್ ತಿತೀನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಆಮಿ ಪಿಗ್ಗ್ ಸುಟಿ ಕೆಲೊ.
ಟೆನ್ಶನ್ ಬೊನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಉಣೆಂ, ಭಾಷಣ್ ಚಡ್. ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿಬರಿಂ! ಭೊಟಾಮ್, ಫೊಡಿ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯೊ, ನವೀನಾ ಚರಾಬ್ ಉಡಯ್ನಾಕಾ, ಮಾಸಾಕ್ ಮೊಲ್ ಚಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆ ಚೊರೆ. ಏಕ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದುಕೊರ್ ಪುಣಿ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಸುಟಿ ಕರ‍್ನ್ ಉಡವ್ಯೆತ್, ಬೊನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಸುಟಿ ಕರಿಜೆ ತರ್ ನೋರ್ಮಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಹೈ ಜಾತಾ. ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬೊನಾಚೆಂ ಚಿರಿಪಿರಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಚಾರ್ ಲಾಕ್ ಭರ‍್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ.
ಭಾಗಿ ತಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ, ಪುರ್ಪುರ‍್ಚ್ಯಾ ಘೊವಾ ಖಾತಿರ್ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ವಿಕುನ್ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಏಜೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಚಡ್ ಜಾತಾ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನಾಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ಲ್ ವಾಲ್ಯಾಕ್ ಉದಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದುಬಾವ್, ಎಚ್.ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ವಾಲ್ಯಾನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಫಿಟ್ಟ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಲ್ಲಾಚ್ಯಾಕೀ ಧಾ ರುಪಯ್ ಚಡಿತ್ ಭಕ್ಷಿಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ... ಮಹಾಭಾರತ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಪೆಟ್ಟ್. ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಗೊರ‍್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಜಾತಕ್, ವಾಡೊ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ವಿಚಾರ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಬೆಪ್ಪುತಕ್ಕಡಿಬರಿ ಬಸಾಜೆ.
ಆಮ್ಚೊ ಮಾಸ್ ಸುಟಿ ಕರ‍್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಮುಗ್ದಾತಚ್ ಐಡಾ, ಮೊಲಿ, ಸೆವ್ರಿ, ಲವೀನಾ, ಅಲೆಮಾರಿ ಆಲಿಸ್, ಮೋಟಮ್ಮ ಮೊನಿಕಾ ಆನಿ ತೆಂಕ್ಡಿ ತೆರೆಜ್ ಲೊಸುಣ್ ಆನಿ ಪಿಯಾವಾಚಿ ದಾಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಂದ್ಪಾಕ್ ಬಸ್ಲಿಂ.
ತುಮಿ ಇತ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ ಲುಡೊ ಖೆಳೊಂಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ಗಿ ವಾ ಫಟ್ಟಂಗಾ ಮಾರುಂಕ್? ಪಳೆಯಾ ಸೆವ್ರಿ ಆನಿ ಮೊಲಿ ಹಾಂಗಾ ಬಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಗುಸ್ತಿ ಕಿಡ್ಯಾರ‍್ಯಾ ಬೀನ್ಸಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಉಡವ್ನ್ ಗೆಲೊ.
ಭಾವಾ ಗುಸ್ತಿ, ಇತ್ಲೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕೊಣ್ ಖಾತಾರೆ? ತೀನ್ ಬಗಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸಾ. ತರ್ಕಾರಿ ಕೊಣಾಕ್ ರುಚ್ತಾ ಸಾಯ್ಬಾ? ತುಜೊ ಭೊಜೊ ಆಸಾಗಿ? ಸೆವ್ರಿ ಗುಸ್ತಿಕ್ ಪುರ್ಪುರ‍್ಲೆಂ.
ಪುರಂದರ ನಾಂಗಿ ತರ್ಕಾರಿ ಖಾಂವ್ಕ್! ಗುಸ್ತಿನ್ ಪುರಂದರಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.
ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕ್ಯಾಬೆಜ್, ಬೆಂಡಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರಪಕ್ಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಸುಟಿ ಕರ‍್ಯೆತ್. ಹೆ ಥರ್ಡ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಗೊರ್ವಾಂಯೀ ಖಾಂವ್ಚಿನಾಂತ್. ಆಳ್ಸಿ ಮೊಲಿ ಗುಸ್ತಿಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟೆಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಗುಸ್ತಿನ್ ತರ್ಕಾರಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಶೆಂಚ್. ರಜೆರ್ ಕುಳಾರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹೊಮ್‌ವರ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಟಾಯ್ಮ್‌ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿಡ್ಯಾರೆ ಬೀನ್ಸ್ ವಾ ಜುನ್ಕಾಟ್ ಅಲ್ಸಾಂಡೆ ಹಾಡ್ಚೆ.
ಟೆನ್ಶನ್ ಬೊನಾ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ಟಾಚೆರ್ ಚಿಟ್ಕಾಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾನಕೂಟ ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ.
೪೮ ಪಿಂಟ್ ಬಿಯರ್, ೬ ಚಿವಾಸ್ ರೀಗಲ್, ೧೨ ಸೊಡಾ, ೬ ಕೋಲಾ, ೬ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಮೊನಿಕಾ ಖಾತಿರ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೊ ವೈನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಿರಾರ್ ಲೋಕಲಾಬರಿ ಲಾಂಬ್‌ಲ್ಲಿ.
ಫೆಲಿಸಾ, ಇತ್ಲೊ ಸೊರೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೊ ೪೦೭ ಟೆಂಪೊ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಪಡಾತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ.
ತುಂ, ಗುಸ್ತಿ, ನೈಂಟಿ ನವೀನ್, ಪಿಡ್ಕ್‌ಪೀಟರ್ ಆನಿ ಪಾದರಿ ಇನಾಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಚೆಂ ಗೋಡೌನ್ ಖಾಲಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಫೆಲಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಕ್ಕರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
ತುಂ ಉಣೊ ಆಸಾಯೆರೆ ಕುಡಿ ರಾಜಾ? ಹಾಂವೆಂಯೀ ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂನಾ.
ನವೊಚ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಾಸರಗೋಡ್‌ಚೊ ಪುರಂದರ ಫೆಲಿಸಣ್ಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೊಂಡ ನೀರು ತರಲು ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
ಪಾಪ ಪಾಂಡುಬರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರೂಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಪ ಪುರಂದರ್. ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ನಾ, ಸೊರೊ-ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಆಪಡ್ನಾ. ಫ್ಯೂರ್ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್‌ಚೊ ಭೊಟ್.
ಪುರಂದರಣ್ಣ ನೀವು ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೊಂಡ ನೀರು ಸಾಕಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಬೊಂಡ ತರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ವೀಜಾಕ್ಕೆ ೪ ಲಕ್ಷ ೨೫ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ ಫೆಲಿಸ್ ಪುರಂದರಾಕ್ ಖುಶ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
ಇಲಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಟ್ಯೆರ್ ರೂಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಗೊಡ್ವಿನ್, ಅವಿಲ್, ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಎದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಂದಾಪ್ ಕರ‍್ಚ್ಯೊ ಬಾಯೊ ತಾಂಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆ.ಕೆ. ನಿಲಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಉಲವ್ನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮಾಗಿರ್ ಆಮಿ ರಾಜಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ತರ್ ನಮ್ಮ ರೂಮಿನವರ ಜಗಳ ಗಂಗಸರ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ.
ಹಾಂವ್, ಗುಸ್ತಿ ಆನಿ ಫೆಲಿಸ್ ಪಿಡ್ಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗ್ರೋಸರಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮೊಲಿ, ಸೆವ್ರಿ ಆನಿ ಮೋನಿಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಶೆಂಚ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಬಿಯೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಮಜಾ ಯೆನಾ. ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಲೇಡಿಸ್‌ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂನಿ ವೈನ್‌ಶೊಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊರೊ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಆಮಿ ನೇಪಾಲಿ ಸ್ಟೋರ‍್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊರೊ ಆನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಇನಾಸಾ ಆಜ್ ಡ್ಯೂಟೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೆರೆ. ಜಟ್ಪಟ್ ತೇರ‍್ಸ್ ಕರ‍್ನ್ ಟೆರೆಸಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸಾ. ಫೆಲಿಸ್ ಇನಾಸಾಕಡೆನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ.
ರಾಂದುನ್ ಜಾತಚ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಿಡ್ಕ್ ಪೀಟರಾಚೆ ರಾಂಪನ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಜಾತಚ್ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಪೀನೇವಾಲೊಂಕೋ ಪೀನೇ ಕಾ ಬಹಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ... ನೈಂಟಿ ನವೀನಾನ್ ಅಂತಾಕ್ಷರಿಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯೊ ಬಾಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಬರಿ ಜೊಕಾಲಿಚೆರ್ ಬಸ್ಲಿಂ ತರ್ ಥೊಡಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ  ಘೊವಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ರೂಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.
ಪಾದ್ರಿ ಇನಾಸಾನ್ ಏಕ್ ಕಣ್ ತೇರ‍್ಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಬುಟ್ಟಿ ತಿರ‍್ಸಿಲಿ. ಎಕಾಚ್ ಬಕ್ಕರಾನ್ ಸಕ್ಟಾಂ ಟೆರೆಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯೊ ಜಾಕೆಟ್ ಘಾಲ್ನ್‌ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಗುಸ್ತಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಟಾಯ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಟೆರೆಸಾರ್‌ಚ್ ಚೋಚ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಣೊನ್.
ಮ್ಹಾಕಾ ಎಮ್.ಸಿ. ಕರುಂಕ್ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಗ್ರಿಪ್ಪ್ ಮೆಳ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಪಿಡ್ಕ್ ಪೀಟರಾನ್ ಏಕ್ ಪಟಿಯಾಲ ಪೆಗ್ಗ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲೊ. ಫುಕಟಾಕ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಕರ‍್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಸ್ತು ಉಲಯ್ಲೊಂ. ರುಪ್ರಾಳೊ ಜಲ್ಮೋತ್ಸವ್ ಆಚರ‍್ಸುಂಚ್ಯಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಲಿಸಾನ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟ್ ಕೆಲಿ. ಅಲಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲೊ. ಆಲಿಸ್ ನವ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಬರಿ ಲಜೆವ್ನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಎವ್ರಿವನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫ್ಯೂರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಐಡಾಚಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಸರ‍್ತಿ. ಐಡಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಭೆ ಮುಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ವಾರ್ತೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ ಆಯ್ಲಿ ಸರ‍್ತಿ ಫೆಲಿಸಾಚಿ. ಹಾಂವೆಂ ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫೆಲಿಸಾ ಆಜ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಂವ್ಕ್. ಮಾಗಿರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಘರಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಬೋಲ್‌ಬಚ್ಚನ್ ದೀ ಮ್ಹಣೊನ್!
ಫೆಲಿಸ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯೊ ಸಕ್ಡಾಂ ಮಾಸ್ ನಿವ್ತಾರೇ ಫೆಲಿಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿಂ ತರ್ ಬಾಬ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊರೊ ನಿವ್ತಾರೇ ಫೆಲಿಸಾ ಭಾಷಣ್ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ತಾಯ್‌ಗಿ ನಾ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆ. ಫೆಲಿಸಾಚ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಕ್ ಫುಲ್‌ಸ್ಟೊಪ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಬ್ಬಾತ್ ಶಾಲೊಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಆಯ್ಲಿಂ, ಆದರ್ಶದಂಪತಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ! ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಟಾಯ್ಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಕ್ಟರಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಹಾಂಕಾಂ ರಾಂದುಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸನ್ನಿ! ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪುರ್ಪುರ‍್ಲಿಂ.
ವಿಕ್ಟರ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಾಲಿ ಆನಿ ಲೊಟ್ಟೆ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಂಬರ್‌ವನ್ನ್. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಭಾಗವತ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಆಟ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಾಯ್ಬಾ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಭಿತರ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್‌ಯಿ ತುಂವೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂಯ್ ಗುಸ್ತಿ ವಿಕ್ಟರಾಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿ! ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೆಕುನ್ ತೀನ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ಕಾಮ್‌ಯಿ ನಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ದರ್ದ್‌ಬರಿ ಕಹಾನಿ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
ಪಿಡ್ಕ್‌ಪೀಟರಾನ್ ಹೌಸಿ ಚಲ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಪುನೆಗೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ತಾಕಾ ನಂಬರಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.
ಟೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಓಪನ್‌ಬಾರ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಜೆವಾಣ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ, ಪ್ರಾಯ್ಮರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಿಸಿಯೂಟ ಜೆಂವ್ಕ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ! ಥೊಡಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಬಿಯರ್ ಘೊಟ್ತಾಲಿಂ. ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್, ಗುಸ್ತಿ, ವಿಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಬೊನಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಸ್ಪಟೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಿಕ್ಟರಾಚೆಂ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ! ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ...! ಆನಿ ಕೆಮ್ಮಲೆದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ... ತುಳು ಪದ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಟೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಏಕ್ ಖಾಲಿ ಬಾಲ್ದಿ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ, ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೊಂಕೊಂಕ್. ಪಿಡ್ಕ್‌ಪೀಟರ್ ಆನಿ ನೈಂಟಿ ನವೀನಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಬೋಣಿ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.
ವ್ಹಾವ್! ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ವಿಜಯಮಲ್ಯಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆ ಮಯಕಾರ್ ಪಾನಿ ಕಮ್ ಚಾಯ್ . ಫೆಲಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಬರಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಥೊಡಿಂ ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳು ಸನ್ವಾರಾ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ.
ಕಿತೆಂ ನಾಚ್! ಸಾರ್ಕೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಭುದೇವಾಬರಿ ನಾಚ್ತಾಲೆ ತರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥೊಡಿಂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಅವಿಲ್, ಗೊಡ್ವಿನ್ ಆನಿ ಗುಸ್ತಿ ಆಂಗಾರ್ ಭುತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ನಾಚ್ತಾಲೆ.
ಕೊಣ್ ಜೆವ್ಲಾಂ, ಸೊರೊ ಕೆನ್ನಾ ಮುಗ್ದಾಲಾ,  ಕೊಣೆ ಕೊಣಾಕ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಕೊಣಾಕ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ... ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಣಾ!
ಸನ್ವರಾ ಸಕಾಳಿಂ ನೊವ್ ವೊರಾರ್ ಭಾಸ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಪಳೆತಾನಾ ಸನ್ನುಚೆಂ ಫೋನ್.
ಭಟ್ರೆ ಪೂಜೆಗ್ ಬರ‍್ಪುಜೆರಾ? ಊರ‍್ದ ಗುರ್ಕುಲ್ ಬೈದೆರ್...
ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಇನಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವ ರಾಗಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.
ಪರತ್ ಟ್ರೀಂ! ಟ್ರೀಂ! ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೊ ಆವಾಜ್.
ಕಟ್ಟ್ ಕರಿನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ. ಹಾಂವ್ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ತುಮ್ಚೆಂ ದಾರ್ ಬಡವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ, ರೂಮಾಂತ್ ಕೊಣಿ ನಾಂತ್‌ಗಿ ಸಾಯ್ಬಾ? ಸನ್ನು ಉಲಯಿತ್ತ್ ವೆತಾಲೊ.
ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರೂಮಾಂತ್ಲಿಂ ಕೊಣಿ ಉಟಾನಾಂತ್. ಆಜ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ತುಕಾ ಕಳಿತ್‌ನಾಂಗಿ? ತುಂ ಮಿಸಾಕ್ ವಚ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಮಾಲ್ ಫಿರ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್. ಹಾಂವೆಂ ರಾಗಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದವರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಿಚನಾಕ್ ಗೆಲೊಂ.
ಕಿಚನಾಂತ್ ಪಳೆತಾಂ ಕಿತೆಂ? ಗುಸ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊದ್ತಾ. ಕಿತೆಂರೆ ಗುಸ್ತಿ ಆಜ್ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್‌ಗಿ ಕಿತೆಂ, ಸಾಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ತಾಯ್? ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
ಜಲ್ಮ್‌ಗಿ ಮಾತ್ತಿ! ಹಾಂವ್ ಪಿಂಟ್‌ಬಿಯರ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಧ್ತಾಂ. ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾತ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪಿರಿ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಗುಸ್ತಿ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಸ್ತಿತಾಲೊ.
ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಂಟ್ ಬಿಯರ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಯ್ಬಾ? ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಬಿಯರ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮುತೊಂಕ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ನೀದ್ ಯೆನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ‍್ನ್ ಪಿಯೆಲಾಂ... ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗುಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ.

Welcome Bellevision.com
Comments on this Article
Vijay Dsouza, Moodubelle Mon, July-26-2010, 7:49
Bhotaam, Super duper comedy with realistic charecters and situations. By the way, Sannu is too busy to go to the mass.
anitha, moodubelle Sun, July-25-2010, 1:18
4 lakanchi kani bori asa botama, all the best
Victor Castelino, Moodubelle/Dubai Sun, July-25-2010, 11:37
Simple colloquial konkani. Entertaining reading. Keep it up.
Richard Saldanha, Shirthady/Israel Sun, July-25-2010, 10:24
I felt like it is happening around us. thank you for writting about the people who stay away from their families and the feeling of togetherness with comedy.
Molly Saldanha, Amboli (Mumbai) Sun, July-25-2010, 10:09
very good article nice humour. I always wait to read more of you. Keep writting.
savitha, belthangady Wed, July-14-2010, 2:27
ha ha ha ha........bari bori asa story vasun mostu kusi zali.......tuja muklya wavrak bore magtha all the best bottam..........
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation 9 + 2  = 
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Maatru Pratishtana
Infant Jesus Church, Pilar
Infant Jesus Church, Pilar

An Appeal

Monthi Fest - 2017
Monthi Fest - 2017 Album

Albums around the world

Maria Tours & Travels

Sunshine Pride
Sunshine Pride
Uzvaad Fortnightly
Uzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Ryan Intl Mangaluru
Tourist & visit visas for UAE
Palm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Arso
Mandavi Acropolis
Mandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Kittall.Com
Kittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS
ABL
Bluechem
BINT AL MULLOK